You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حفاظت کارکنان   Conservation staff 

  حفاظت کارکنان، عبارت است از کلیه تدابیر، روش ها و اقداماتی که کارکنان یک سازمان را در برابر تهدیدات امنیتی و غیرامنیتی مصون و محفوظ نگهداشته و میزان خطرات موجود را به حد اقل کاهش دهد  (1).

  کارکنان سازمان ، به عنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمانی در علم مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح مورد محاسبه بوده و همواره بخش بزرگی از سرمایه گزاری های سازمانی در جهت بالا بردن کیفیت پرسنل از هر لحاظ- سلامت جسمی و روحی و رفاه و تعلیم و تربیت اختصاص داده می شود. در شرح وظایف هر رده فرماندهی هم ، یکی از بندها حتما حفظ و توسعه روحیه پرسنل به شمار می روند. به طور کلی اهداف عمده حفاظت پرسنل عبارتند از: شناخت کامل پرسنل و حفاظت آنها در برابرهرگونه توطئه ها و خطرات احتمالی ناشی از موقعیت های سازمانی، جلوگیری ازهرگونه دسترسی افراد غیر مجاز و ناصالح به مشاغل و مناصب سازمانی غیر مجاز (2).

  مسئولیت قانونی فرماندهان در حفاظت از پرسنل سازمانی عبارتند از:ماده 54 آئین نامه انضباطی: « فرماندهان، روساء و مدیران مسئول اصلی حفظ و اعتلاء آمادگی رزمی و بالا بردن سطح انضباط و نگهداری وسایل، جنگ افزارها ، ساز و برگ و بهداشت سازمان خود می باشند ». ماده 62 آئین نامه انضباطی: « نظر به این که اقدامات تامینی و حفاظتی در هر رده از وظایف اصلی فرماندهان بوده و بایستی در سربازخانه ها و اماکن نظامی و انتظامی و هم چنین به هنگام راهپیمائی، آموزش تاکتیکی، آموزش تیراندازی و کارهای فنی و انجام خدمات داخلی و نگهبانی اقدامات تامینی لازم را به عمل آورند و... ». مقوله حفاظت پرسنل در بند ج ماده 4 وظایف مندرج در اساسنامه ساحفا ناجا مصوب فرماندهی معظم کل قوا درج شده است. 

  ضرورت حفاظت پرسنل عبارتند از: داشتن صلاحیت لازم، رعایت حیطه بندی، حفظ وتوسعه روحیه وفاداری آنان، انجام بررسی های امنیتی در باره وابستگان درجه 1 ، 2 ، 3 آنها از لحاظ شناسائی و کنترل برای جلوگیری از نفوذ و دسترسی افرادغیر مجاز به سمت های سازمانی. اهمیت حفاظت پرسنل در آن است که اگر این بخش از فعالیت های حفاظتی انجام نگردد، امکان دستیابی غیر مجاز به مشاغل سازمانی و بالاخص طبقه بندی شده وجود داشته و این خود ، یک تهدید امنیتی بزرگ است.

  در حفاظت پرسنل هم ، باید به دو واژه مهم آسیب پذیری و تهدید توجه گردد: آسیب پذیری در خصوص پرسنل در حقیقت نقاط ضعفی است که در پرسنل سازمانی وجود دارد و به عوامل تهدید اجازه می دهد که با سوء استفاده از آنها در سازمان نفوذ کنند. تهدید، خطری است که همواره بر نقطه ضعف و یا آسیب پذیری در اشخاص و اشیاء و اماکن ، وارد می گردد. آنچه که تحت عنوان تهدید عارض می شود ؛ از ناحیه عوامل بیرونی است. پس برای جلوگیری از بروز تهدید، باید پرسنل خودی در یک روش حفاظتی کارآمد مورد چتر امنیتی حفاظت قرار داشته باشند که از استخدام آنها شروع شده و تا رهائی آنان از سازمان ادامه پیدا می کند. 

  تهدیدات متوجه کارکنان عبارتند از: تهدیدات امنیتی و تهدیدات غیرامنیتی. تهدیدات امنیتی عبارتند از: نفوذ اتباع بیگانه بر پرسنل سازمانی در مواردی مثل: فعالیت در شرکت های وابسته به خارجیان، سابقه کار درخارج، داشتن همسر خارجی، اخذ تابعیت مضاعف، سابقه ارتباط با کشورهای خارجی، وجود دوستان مکاتبه ای خارجی، ارتباط غیرمجاز با خارج از کشور به واسطه شغل مربوطه، سابقه اسارت، ارتباط غیر مجاز از طریق اینترنت، سایر موارد. تهدیدات غیرامنیتی عبارتند از: سوق دادن کارکنان در ارتکاب جرائم سازمان یافته، معتاد کردن کارکنان، ایجاد زمینه برقراری روابط نامشروع، شرکت در مجالس لهوو لعب، سایر معایب. آسیب پذیری های کارکنان هم عبارتند از: آسیب پذیری های مربوط به سازمان، آسیب پذیری های مربوط به پرسنل. آسیب پذیری های مربوط به سازمان عبارتند از: آسیب پذیری های حوزه های جذب پرسنل، حوزه آموزش، حوزه سازماندهی، حوزه مدیریت.    

   آسیب پذیری های مربوط به پرسنل عبارتند از: سهل انگاری در انجام وظایف، ساده اندیشی، عدم توجه به کسب مهارت های لازم برای اجرای ماموریت های محوله، عدم فراگیری و رعایت قوانین و مقررات، پیروی از خواهش های نفسانی (3).

  کلید واژه ها

   حفاظت، پرسنل، تهدیدات امنیتی، نیروهای مسلح.

  ارجاعات

  1 کریمائی علی اعظم،کلیات حفاظت اطلاعات،دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، سال 1384، ص71.

  2 علی محمدی موسی،کلیات حفاظت اطلاعات،دانشکده پلیس جنائی،چاپ اول،سال1383،ص40.

  3 کریمائی علی اعظم،کلیات حفاظت اطلاعات،دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، سال 1384، ص76 - 79.

   

نظر شما