You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حفاظت گفتار   Protected Speech 

  حفاظت گفتار ،عبارت است از رعایت اصول حفاظتی در بیان مطالب و خودداری از ذکر اسرار و اطلاعات وهرگونه اتفاقات و تفاسیر مربوط به آنها در محاوره ها، محافل و مجامع (1).

  اسرار، جمع سر است به معنی امرنهفته و پنهان، مطلبی که دیگران نباید از آن آگاه گردند. اطلاعات، جمع اطلاع است به معنی علم و دانش و آگاهی با ارزش. اسرار و اطلاعات یعنی امور نهفته و پنهان با ارزش. رعایت اصول حفاظتی در بیان مطالب، یعنی این که انسان  مواظب صحبت کردنش باشد.اسرار و اطلاعات می توانند حداقل نقاط قوت و نقاط ضعف پرسنل و محل کار آنها باشند. 

  اتفاقات محل کار و سازمان هم ، به مثابه اسرار واطلاعات هستند. اتفاقات خوب علامت نقاط قوت و اتفاقات بد نشانه نقاط ضعف ما می باشند. پس نباید در باره آنها با کسانی که شناختی نسبت به آنها نداریم صحبت کنیم.تفاسیر جمع تفسیر است، یعنی شرح و بیان . پس علاوه بر خودداری از ذکر اسرار واطلاعات و هرگونه اتفاقات ، نباید آنها را برای دیگران تفسیرو یا تعریف کنیم.

  دلایل عدم رعایت حفاظت گفتار عبارتند از: پرگوئی، نداشتن ظرفیت نگهداری مطالب، کنجکاوی دیگران، عدم راز داری و مخلوط کردن آن با اعتماد به دیگران. پرگوئی و نداشتن ظرفیت نگهداری مطالب، هردو یک عادت رفتاری بد هستند؛ و عادت ها قابل اصلاح کردن می باشند. یعنی یک مامور پلیس ، نباید پرگو و کم ظرفیت باشد؛ بلکه بالعکس ، باید همه چشم و همه گوش و همه درک و فهم باشد. فرد پرگو، هیچ اهمیتی برای اظهاراتش قائل نیست؛ فقط کافی است یک نفر را ببیند و با یک سلام کردن ، سفره دلش را پیش او باز کند. این فرد، اول به خودش ضرر می زند و بعد به سازمان و همکارانش. فرد کنجکاو، در یک مسافرت شهری اتفاقی در اتوبوس یا مترو در کنار شما می نشیند و با یک سلام ، باب ارتباط را باز می کند و یک سره ، سئوال می کند. در رابطه با فرد کنجکاو جواب سلامش واجب است، اما بقیه مطالبش را نباید پاسخ گفت. عدم رازداری و مخلوط کردن آن با اعتماد به دیگران، وقتی اتفاق می افتد که همکار پلیس ما ، عادت کرده و هر شب همه اتفاقات محیط کار را به خانواده اش گزارش می کند. بهترین روش این است که انسان ، همه اتفاقات محیط کار را در محل کار جا گذاشته و فقط با خودش ، خستگی جسم و روح را به خانه ببرد. خانه محل توجه و ارائه عواطف و مهربانی ها به افراد خانواده و بالعکس دریافت توجه و محبت از آنها است. در رابطه با مسائل سازمان حتی خانواده ما محرم نیستند.

  روش های حفاظت گفتار عبارتند از: راز داری، توریه، طفره رفتن، ترقیق، کلی گوئی، رمز گوئی.

  راز، مطلبی است طبقه بندی شده که اصلا نباید در باره آن با کسی صحبت کرد. دربین روش های حفاظت گفتار، در باره راز با هیچکس صحبتی نمی شود، حتی وقتی کسانی که به ما خیلی نزدیک هستند و سئوالی مطرح می کنند به صراحت به آنها گفته می شود که اجازه صحبت کردن نداریم. راز امانتی است نزد ما که باید از آن نگهبانی کنیم.

  توریه، یعنی پوشاندن و پنهان کردن حقیقت: امری را بر خلاف حقیقت نشان دادن،حقیقت را نهفتن و طور دیگری وانمود کردن.به واقعدر توریه فرد متکلم یکی از وجوه سئوال مخاطب را پاسخ می دهد ، ولی مخاطب وجه دیگری از آن را استنباط می کند. شیوه های توریه در لفظ عبارتند از: استفاده از جناس ها و جملات انشائی تام،مثل شیر، عین ناقص، مثل صبا و سبا، ثواب و صواب. در تعریف دیگری می گویند: توریه عبارت است از گفتن پاسخ به مخاطب، به نحوی که استنباط او همان باشد که ما توقع داریم.

  طفره رفتن، عبارت است از تعلل، استنکاف و گریختن از پاسخ گوئی به مخاطب.در طفره رفتن یا پاسخی به مخاطب داده نمی شود و یا پاسخی داده می شود که ارتباطی به سئوال ندارد.

  ترقیق،عبارت است ازکم رنگ کردن اخبار واطلاعات یا به عبارتی بازگونمودن اخبار واطلاعات به گونه ای که از حالت طبقه بندی شده به حالت عادی تبدیل شوند.

  کلی گوئی، یعنی خلاصه و مفید صحبت کردن، وقتی خلاصه و مفید صحبت می کنیم بخش زیادی از مطالب را درز گرفته و عملا حفاظت گفتار را رعایت کرده ایم.

  رمز گوئی، عبارت است از استفاده از علائم و نشانه ها در صحبت کردن، که: باعث می شود دیگران از صحبت های چیزی متوجه نشوند (2).

  ضرورت حفاظت گفتار در آن است که با رعایت آن ، می توانیم امنیت خود و منافع سازمانی و ملی را حفظ نمائیم. بیشتر مشکلاتی که ما انسان ها درزندگی شخص وشغلی پیدا می کنیم : ناشی از عدم رعایت حفاظت گفتار است، پس حفاظت گفتار، یک مصونیت شخصی، خانوادگی و سازمانی و ملی ایجاد می کند. اهمیت حفاظت گفتار، درآن است که بدون رعایت آن ، درزندگی عادی و سازمانی روزگار خوشی نخواهیم داشت.(3)

  کلید واژه ها

   حفاظت، گفتار، اسرار و اطلاعات.

  ارجاعات

  1-     نگهبانی محله، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، سال 88، ص 87.

  2-     جزوه درسی حفاظت گفتار.  

  3-     علی محمدی موسی، کلیات حفاظت اطلاعات، دانشکده پلیس جنائی، چاپ اول، سال1383، ص27.

   

   

نظر شما