You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حفاظت مخابرات   Protection Contacts  

  حفاظت مخابرات، عبارت است از کلیه اقداماتی که سبب می گردند، تا اشخاص غیر مجاز نتوانند به اسناد و مدارک با ارزش و طبقه بندی شده مخابراتی و شبکه های ارتباطی دسترسی پیدا کنند و یا در تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، دچار فریب و گمراهی گردند (1).

  حفاظت مخابرات، عبارت از اقداماتی است که برای حفظ و حمایت و هدایت شبکه های رادیوئی خود در مقابل نفوذ الکترونیکی دشمن اعم از شنود، پخش پارازیت و... انجام می گردد.

  امنیت مخابرات، عبارت است ازاتخاذ تدابیر عملی برای حفظ و حمایت و هدایت شبکه های خودی از نفوذ الکترونیکی دشمن.

  انواع نفوذ الکترونیکی دشمن در شبکه های خودی عبارتند از: استراق سمع، فریب، پارازیت.

  اسراق سمع، عبارت است از شنود ارتباطات الکترونیکی بین دو پست مخابراتی برای جمع آوری اخبار، که معمولا روی شبکه های اچ اف، یو اچ اف، وی اچ اف اجرا می گردد.

  فریب مخابراتی، عبارت است ازاستفاده از وسایل ارتباطی رادیوئی برای منحرف کردن حریف از واقعیت های عملیاتی یگان خودی.

  انواع فریب عبارتند از: فریب جعلی، فریب تقلیدی.

   فریب جعلی، که در آن دشمن با ارسال پیام های جعلی از شبکه های ارتباطی خود، سیستم های شنود خودی را با دریافت پیام های جعلی گمراه می کند.

  فریب تقلیدی، که در آن دشمن با استفاده از اطلاعاتی که در استراق سمع جمع آوری کرده به عنوان یکی از اعضای شبکه مبادرت به ارسال پیام های فریبنده نماید.   

  انواع وسایل مخابراتی عبارتند از: باسیم، بی سیم، سمعی، بصری، امربری. هر فرمانده در ارسال پیام باید به دو عامل توجه نماید: اول سرعت و دوم- امنیت. برای تعیین سرعت ضابطه ای بنام ارجحیت و برای امنیت ضابطه ای بنام طبقه بندی اسناد و مدارک وجود دارد.

  ارجحیت، عبارت است از تعیین ترتیب نسبی اقدام در مورد یک پیام. انواع ارجحیت ها عبارتند از: آنی، خیلی فوری، فوری، عادی. پیام های آنی به محض وصول اقدام می شوند، پیام های خیلی فوری حد اکثر ظرف یک ساعت باید اقدام شوند، پیام های فوری حد اکثر ظرف 4 ساعت باید اقدام شوند، پیام های عادی حد اکثر ظرف وقت اداری همان روز و یا ظرف روز جاری اقدام شوند.

   طبقه بندی اسناد و مدارک، عبارت است از تعیین ارزش یک سند بر اساس اهمیت و یا خطر افشای غیر مجاز آن. انواع طبقه بندی پیام ها عبارتند از: به کلی سری، سری، خیلی محرمانه، محرمانه.پیام های سری و به کلی سری را نمی توان با استفاده از وسایل ارتباطی مبادله کرد. پیام های خیلی محرمانه و خیلی محرمانه را می توان با استفاده از سیستم های کد و رمز مطمئن مبادله کرد.

  برای حفاظت مخابرات سه مرحله داریم که عبارتند از: تامین فیزیکی، تامین مخابره، تامین رمز.

  تامین فیزیکی، کلیه اقداماتی است که برای حفظ یک مکان از دسترسی دشمن.

   تامین مخابره، عبارت است از اقداماتی که به منظور جلوگیری از بهره برداری دشمن از طریق استراق سمع و فریب انجام می گردد. اقداماتی که در تامین مخابره انجام می شوند عبارتند از:

  1 ) استفاده صحیح روش بهره برداری از رایو تلفنی، رادیو تلگرافی، رادیو تله تایپی

  2 ) رعایت سکوت رادیوئی

  3 ) جلوگیری از مخابره پیام های طبقه بندی شده به صورت کشف

  4 ) حفاظت از خطوط با سیمی که از محل های مشکوک می گذرند

  5 ) اسکورت و مسلح کردن امربران

  6 ) استفاده از جداول نشانی.

  رعایت روش بهره برداری، یعنی این که دو اپراتور در یک شبکه ارتباطی با استفاده از یک اسم شناسائی کوتاه یا بلند یکدیگر را شناسائی کنند. اسم شناسائی کوتاه مثل : « یاسر از مقداد » و اسم شناسائی بلند مثل :« یاسر از مقداد، یاسر از مقداد ».

  تامین رمز، عبارت است از اقداماتی که در فاصله بین گیرنده و فرستنده خودی که دشمن به مطالب خودی پی نبرد.

   رمز، عبارت است از قرار دادن یک حرف کشف در مقابل یک حرف و یا یک عدد و یا یک کلمه و یا یک جمله.

  دستور کار مخابراتی، عبارت است از برنامه رمز یک ماهه یک یگان برای مدت 30 الی 31 روز در ماه مقرر، که یگان ها ملزم به استفاده از آن در طول دوره زمانی تعیین شده می باشند. انواع دستور کار مخابراتی عبارتند از: دستور کار مخابراتی جاری و دستور کار مخابراتی یدکی. دستور کار مخابراتی نباید در اختیار اپراتور قرار داشته باشد.

  اقداماتی که در تامین رمز باید انجام گردند عبارتند از: استفاده از سیستم های مختلف و مطمئن رمز، خود داری از مخابره پیام رمزی که قبلا کشف آن مخابره شده است و بالعکس، استفاده از کلید رمزهای مختلف، بایگانی رمز و کشف به صورت جداگانه، حفظ و نگهداری کلیه وسایل رمز (2).  

  کلید واژه ها

   مخابرت، حفاظت، شبکه های ارتباطی، نفوذ الکترونیکی.

  ارجاعات

  1 کریمائی علی اعظم، کلیات حفاظت اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، سال 1384، ص146.

  2 جزوه حفاظت مخابرات ساحفا جا.

   

نظر شما