You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دفتر روزنامه اطلاعات Intelligence daily ledger

  دفتر روزنامه یک سند رسمی و دائمی برای درج اخبار، پیام ­ها و وقایع، دستورها و اقدامات انجام شده دربارۀ آنهاست.(1) به عبارت دیگر دفتر روزنامه مدرکی است دائمی و رسمی که گزارش ­ها، پیام­ها و رویدادهای مهم به ترتیب زمان وقوع در آن ثبت می ­گردد.(4)

  دفتر روزنامه در کلیه رده ­ها مورد استفاده قرار می ­گیرد، لیکن در رده ­های پایین­تر از شهرستان ( کلانتری یا پاسگاه) تنها یک دفتر روزنامه تهیه و نگهداری شود ولی در رده­های بالاتر بنا به دستور فرمانده ممکن است کلیه قسمت­ها از این دفتر به طور مجزا استفاده کنند. دفترروزنامه بر مبنای یک دوره زمانی معین که معمولاً 24 ساعته است تهیه می­گردد؛ بدین ترتیب که درساعت 0001 باز و در ساعت 2400 بسته می شود (4). دفتر روزنامه شامل سه قسمت سرلوحه، متن و پایان است.

  الف سرلوحه: شامل عنوان، شماره صفحه، سازمان تهیه کننده، موقعیت قرارگاه تهیه کننده با ذکر مختصات زمان باز و بسته شدن دفتر روزنامه است.

  ب متن: از شش ستون تشکیل شده است که به ترتیب عبارت­اند از:

  ستون اول شماره ردیف؛ که در شروع هر دوره با شماره یک دفتر روزنامه باز و آخرین ردیف در هر دوره دفتر روزنامه را می­بندد.

  ستون دوم زمان وارده؛ که زمان ورود یک پیام یا گزارش را به قسمت اطلاعات نشان می­دهد.

  ستون سوم زمان صادره؛ این ستون زمان ارسال یک گزارش یا پیام را از قسمت اطلاعات نشان می­دهد.

  ستون چهارم رویدادها، پیام­ها، دستورها و غیره؛ در این ستون ابتدا مشخصات فرستنده ذکر می­شود، سپس رویداد یا پیام و گزارش به صورت مختصر و دقیق ثبت می شود.

  ستون پنجم اقدامات انجام شده؛ این ستون نشان دهندۀ اقداماتی است که اطلاعات انجام داده است. معمولاً برای نشان دادن دقیق اقدامات و رعایت اختصار و حفاظت از حروف به صورت رمز به جای کلمات استفاده می شود.

  ستون ششم محل امضاء؛ در این ستون، مسئول دفتر روزنامه، پس از هر خبر جلوی ردیف مربوطه را امضا می نماید.

  ج پایان دفتر روزنامه: مسئول اطلاعات یا مقام مداومتکار بعد از خاتمۀ دوره و بسته شدن دفتر روزنامه قسمت اطلاعات، معمولاً در آخرین صفحه، عنوان، درجه، و نام و نام خانوادگی خود را نوشته و محل مربوط را امضا می­کند (4).

  ویژگی­های دفتر روزنامه اطلاعات:

  1-     در این دفتر اخبار، پیام و وقایع و دستورها به ترتیب تاریخ و ساعت و ذکر منبع خبر ثبت می­گردد ونتیجه اقدامات انجام شده نیز به طور خلاصه و استفاده از علائم اختصاری در ستون مقابل اخبار نوشته می­شود.

  2-     دفتر موصوف توسط متصدیان خاص و مشخص نگهداری و نوشته می­شود.

  3-     درج اخبار در این دفتر برای یک دوره 24 ساعته است.

  4-     این دفتر سازوکاری مناسب برای کنترل و نظارت بر کار سازمان اطلاعاتی محسوب می­گردد.

  5-     برای مقایسه وقایع در دوره های زمانی خاص از آن استفاده می­شود.

  6-     مدرک معتبر و قابل استناد است.

  باتوجه به اینکه در حال حاضر سامانه ارسال اخبار مکانیزه شده و در قالب اتوماسیون اداری است. این روند به شکل قبلی منسوخ شده، لیکن در قالب سامانه اخبار مشابهی صورت می­گیرد و نتیجۀ اقدامات بر روی اخبار در بسته (باکس) ویژه ای در کنار متن اخبار موصوف درج می­گردد.لازم به ذکر است که در یگان هایی که هنوز به دلیل فراهم نبودن بستر، سامانه اتوماسیون وجود ندارد شیوۀ سنتی موصوف رعایت می­شود.

  کلید واژه ها

   دفتر روزنامه اطلاعات، سرلوحه، متن.

  ارجاعات

  1-     ناصحی، داود. جمع آوری و پرورش اخبار. چاپ اول، تهران: معاونت آموزش ناجا، 1388، ص121.

  2-      قربانی، محمد و مصطفی پیر علی.گزارش نویسی اطلاعاتی. تهران، مرکز تحقیقات پاوا، 1392، ص 20.

  3-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی، 1386، ص74.

  4-     شرافتی پور، جعفر. جزوه پرورش اخبار. دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده پلیس اطلاعات، 1384، ص12.

  5-     مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی آموزشی. اطلاعات عملیات. دانشگاه امام حسین، 1376، ص90.

   

نظر شما