You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دقت خبر   Information Accuracy

  دقت خبر یعنی میزان به هم پیوستگی و وجود رابطۀ منطقی میان اجزاء و عناصر شش گانه خبر( کی، کِی، کجا، چه، چرا و چگونه) و تطابق محتوای آن با واقعیت های بیرونی (1).

  دقت خبر یکی از اصول ده گانۀ اطلاعات است که از اهمیت زیادی برخوردار است. اطلاعات دقیق، صحیح و مفید در عملیات موجب موفقیت، و نداشتن آن باعث شکست خواهد شد (2). دقت اخبار و اطلاعات ضمن پربار کردن محتوای محصولات تولیدی سازمان اطلاعاتی و افزایش ارزش و اهمیت خبر، می­تواند مبنای سیاستگذاری­ها و تصمیم گیری­ها قرار گیرد، هدف گذاری را تسهیل بخشد، موجب کاهش آسیب پذیری­ها و کم شدن تهدیدات شود.

  در عملیات­های مختلف درون سازمانی شاهد بودیم که دقیق بودن اخبار تا چه اندازه موجب هوشیاری نیرو های انتظامی و امنیتی و جلوگیری از تهدیدات بزرگ از جمله بمب گذاری­های مخرب و انتحاری گردیده است. نمونۀ این­گونه اخبار را در مناطق عملیاتی و مرزی به ویژه آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان شاهد بودیم. عامل انتحاری در سیستان و بلوچستان قصد حمله به صفوف عزاداران حسینی را داشت که با هوشیاری عوامل اطلاعاتی و با توجه به دقیق بودن خبر واصله جلوی آن گرفته شد.

  این قضیه اهمیت دقیق بودن اخبار را مشخص می­سازد؛ چرا که اگر مسئولان امنیتی از قبل اطلاعات دقیق و موثقی از احتمال بمب گذاری داشتند می توانستند با اتخاذ تمهیدات لازم از خسارت­های زیاد بوجود آمده جلو گیری کنند.

  بررسی سازمان­های اطلاعاتی متعدد دنیا نشان می­دهد که دلیل عمدۀ موفقیت آنها در مأموریت­های خود، دستیابی به اطلاعات و اخبار دقیق و ارائه تجزیه و تحلیل مناسب از اخبار و اطلاعات  دربارۀ موضوعات و نیازمندی­های اطلاعاتی سازمان بوده است.

  افسر اطلاعات پس از تعیین مربوط بودن خبر و قابلیت اعتماد عامل و منبع، بایستی اخبار را از نظر میزان صحت و دقت آن مورد ارزیابی قرار دهد. قضاوت در مورد دقت خبر از سه منظر و بر مبنای پاسخ به پرسش های زیر انجام می­گیرد:

  الف آیا رویداد و یا اتفاق گزارش شده، امکان وقوع دارد؟

  ب آیا اجزاء خبر متناقض یکدیگر نیستند؟

  ج آیا اخبار گزارش شده با اخباری که سایر عوامل گزارش نموده اند، تأیید می­گردد یا مغایر است؟

  د -  چنانچه گزارش مزبور با اخبار سایر منابع و عوامل سازگار نباشد، کدام یک از آنها بیشتر صحت دارد ؟ (3)  علاوه بر موارد فوق در زمینه دقت خبر و ارزیابی دقیق آنها باید به نکات زیر توجه نمود:

  1-     روش ارزیابی اخبار در رده های پایین در مقایسه با رده­های بالا ساده تر است؛ زیرا رده های پایین تر، دسترسی بهتر و نزدیک تری به عوامل و منابع دارند.

  2-     تعیین قابلیت اعتماد منبع برای رده های اطلاعاتی بالاتر از منطقه (شهرستان)، مشکل­تر به نظر می رسد؛ زیرا امکان دارد با منبع مورد نظر تماس مکرر نداشته باشند، اما برای رده­های پایین­تر مثل اطلاعات پاسگاه با سادگی بیشتری همراه است.

  3-     تعیین قابلیت اعتماد عامل نسبت به منبع، به دلیل سهولت دسترسی و شناخت آنها امکان پذیرتر است.

  4-     تعیین دقت خبر به آسانی انجام پذیر است زیرا عوامل سازمانی از طریق حضور در محل، تماس واقعی با عوامل حریف و... می­توانند از میزان صحت و درستی خبر مطلع شوند.

  به طورکلی اطلاعات کارآمد و مفید نظامی دارای چند مشخصه و ویژگی  است که عبارت اند از:

  1-     به موقع بودن ( وقت شناسی): اطلاعات باید برای پشتیبانی از برنامه ریزی و کمک به تصمیم­گیری و اجرای عملیات ها و پیشگیری از غافلگیری در برابر مجرمان، به موقع ارائه شود.

  2-     متناسب بودن: اطلاعات باید از هدف عملیاتی سازمان پشتیبانی کند و با توانمندی­ها و اولویت­های سازمان سازگار و متناسب باشد.

  3-      دقت: اطلاعات باید تصویری متعادل و دقیق و عینی از اهداف عملیاتی به طور کلی و مجرمان به طور خاص به فرمانده و سازمان اطلاعاتی ارائه دهد. اطلاعات باید بر شناسایی صحیح اهداف، توانمندی ها، محدودیت ها و... مجرمان و خلافکاران متمرکز باشد.

  4-     قابلیت پیش­بینی: اطلاعات باید آنچه اشرار و مجرمان انجام می­دهند، می­توانند انجام دهند یا احتمالاً انجام خواهند داد را به فرمانده وسازمان انتقال دهد. در واقع اطلاعات خوب باید نیازمندی­ های اطلاعاتی را پیش بینی کرده و منتظر فرمان نماند (4).

  کلید واژه ­ها

  دقت خبر، اطلاعات دقیق، به موقع بودن اطلاعات.

  ارجاعات

  1-     گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی. تهران: معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، 1386، ص 39.

  2-     سی آستانا، ران و آنجالی نیرمال. مدیریت اطلاعات و امنیت.  ترجمۀ علی پیر حیاتی، تهران: انتشارات دانشکده اطلاعات، 1388، صص 54-55.

  3-     شرافتی پور، جعفر. جزوۀ پرورش اخبار. دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده پلیس اطلاعات، 1384. ص15.

  4-     مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی آموزشی. اطلاعات عملیات. دانشگاه امام حسین، 1376، ص102.

نظر شما