You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دکترین اطلاعات انتظامی Police intelligence doctrine    

  دکترين اطلاعات انتظامی، اصول عمليه فعاليت هاي اطلاعاتي پلیس است که در طول تاريخ بر اساس تجربه حاصل شده و در عصر ما در مدارس اطلاعاتي آموخته مي شود و در عمل توسط عوامل اطلاعاتي تحصيل کرده و با تجربه اطلاعاتي به هنر اطلاعات انتظامی تبديل مي گردد (1).

  دکترين را اعتقاد، نظريه، تعليم و آئين و مکتب و بالاخره رويه قضائي معني کرده اند (2). دکترين اصول عمليه مرجع کاوشگر تجربي است (3).  تاجيك مي گويد:« دكترين مدعي است واقعيت را توضيح مي دهد و معمولا هدف هاي اقدام سياسي را توصيف مي كند.دكترين را ميتوان با عنوان هر مجموعه آشكار از باورها تعريف كرد » (4). دكترين انتظامي از بينش انتظامي سياستمداران و فرماندهان انتظامي نشات مي كيرد و اين بينش است كه به رفتار و تفكر انسانها،در قالب شهروند عادي، سياستمدار، عالم سياسي و كارگزار حكومتي شكل و معني مي دهد (5). كالينز مي گويد: « دكترين قواعد بنيادي هدايت كننده عمليات در پشتيباني از سياست هاي ملي است »  (6). بی شک سون تزو، ژنرال و فيلسوف چيني پانصد سال قبل از ميلاد مسيح، منبع دکترين هاي نظامي و اطلاعاتي است. آيا در اطلاعات حکيمانه تر از اين مبحث وجود دارد که مي تواند راهنما ي عمل همه فرماندهان و افسران اطلاعاتي و بالاخص افسران اطلاعاتي پليس باشد:« آنچه که امکان دست يابي به نتايجي غير عادي و شگفت آور را براي دولتي روشن بين و فرماندهي بيدار دل و محتاط تامين مي کند، فقط و فقط اطلاعات پيش از موعد و پيش رس است. اين اطلاعات نه بوسيله ارواح و اجنه و شياطين به دست مي آيد و نه اين که آنها را مي توان از شباهت با حوادث و وقايع گذشته نتيجه گيري ويا کسب نمود، بلکه کليه اطلاعات مزبور تنها و منحصرا در دست مرداني است که مي توانند دقيق ترين اطلاعات را از وضعيت دشمن بدست آورند » (7). 

  هوشياري دانشي است که به طور موثر به کار گرفته شده است. اين دانش اطلاعاتي است که درک و تعريف شده و اطلاعات از جمع آوري و پرورش اخبار حاصل مي گردد. جمع آوري اخبار، فعاليتي است هوشمند داير برمشاهده و استماع و رويت علائم و نشانه ومطالب مورد نظر مبادي جمع آوري کننده اخبار. دکترين اطلاعاتي بر دريافت ها و باور هائي استوار است که منبعث از فرضيات تحليلي و ارتباط منفرد داده هائي است که به صورت يک الگوي آزموده شده در آمده و در ذهن ما جاي گرفته اند.   

   دکترين اطلاعاتي، همان گونه که والتز مي گويد: « فرايند ها در سطح هوشياري عبارتند از رهبري، تصميم سازي و تصميم ياري»  موثر در تهيه برآورد هاي استراتژيکي و تاکتيکي بوده و راهنماي کاربردي براي سياستمداران و فرماندهان نيروهاي مسلح مي باشد (8). تازه ترين آموزه ها از اطلاعات آن را قدرت برقراري ارتباطات، استفاده از تجربيات گذشته و بالاخره پاسخگوئي به هر شرايط جديد ارائه مي نمايد (9). 

  کار اطلاعاتی در فرماندهی انتظامی پیشینه ای تاریخی دارد و حفظ مشترکات خود با مبادی اطلاعاتی دیگر، وبژگی خاص خود را دارد. این ویژگی ها شامل: داخلی بودن حوزه عمل این اطلاعات، مردمی بودن آن، چند بعدی بودن آن، جامع بودن در عین تنوع ابعاد آن و بالاخره سلبی و ایجابی بودن آن در جامعه می باشد. افسران اطلاعات انتظامی که خوشبختانه در عصر ما همگی از دانشگاه علوم انتظامی و دانشکده تخصصی خود فارغ التحصیل می شوند، آموخته های خود را در محیط عمل به محک گذاشته و آن را به تجربه آزمایش کرده و به اصل تبدیل کرده و این اصول در انتقال از یک نسل به نسل های بعدی به آموزه یا دکترین اطلاعات انتظامی تبدیل شده و راهنمای عمل آیندگان خواهد بود (10).  

  کلید واژه ها

   دکترین، اطلاعات، انتظامی.

  ارجاعات:

  1 اصول و مبانی اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا، چاپ اول، سال 1390، ص 80.

  2   باطني محمد رضا، فرهنگ انگلیسی، فرهنگ معاصر، چاپ اول، سال 1377، ص 284.    

  3   لاريجاني محمد جواد، سال 1369، ص 57.

  4 -  تاجيك محمد رضا، مدیریت بحران، فرهنگ گفتمان، سال1379، ص177.   

  5 كاظمي سيد علي اصغر، نقش قدرت در جامعه و روابط بين الملل، چاپ اول، ص 16.

  6 کالینز جان ام، استراتژی بزرگ، چاپ اول، سال 1370  ص494.

  7 تزو سون، هنر جنگ، اداره عقیدتی سیاسی سماجا، سال1358، ص 36.

  8 والتز ادوارد، جنگ اطلاعات، موسسه آموزشي وتحقيقاتي صنايع دفاعي ، چاپ اول، ص 59.

  9 اصول و مبانی اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا، چاپ اول، سال 1390، ص 75.

  10 - فصلنامه نباء سال اول، پيش شماره اول، زمستان سال 1389، ص 41.

  منابع بیشتر:

  1.translate.google.comtranslate.google.co                                                     

   

   

نظر شما