You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • رکن دوم فرماندهی انتظامی The second pillar of the Police Command        

  رکن دوم فرماندهي انتظامي ، سازماني است که درآن ، مجموعه فعاليت هاي اطلاعاتي سلبي وايجابي براي برقراری امنيت وکمک به تصميم گيري فرمانده انتظامي ستاد آن ، انجام مي گردد  .  (1 )

  هر فرماندهي در نيروهاي مسلح ، مبتني بر چهار رکن است رکن يکم : مديريت نيروي انساني ، رکن دوم : اطلاعات ، رکن سوم : سازمان و آموزش و عمليات و طرح ، رکن چهارم : پشتيباني يا لجستيک . ارکان چهارگانه به مثابه پايه هاي يک صندلي مي باشند ؛ که به لحاظ استقرار و استحکام آن ، ارزش هر کدام از اين پايه ها با يکديگر برابر است . به عبارت بهتر،وقتي صندلي از وضعيت استقراري خوبي برخوردار است که چهار پايه آن همه باهم تحمل فشار وارده را داشته باشند . از ديدگاه سيستمي چنانچه ضعفي در هر يک از ارکان فرماندهي پديد آيد ، سيستم فرماندهي را گرفتار ضعف و تزلزل خواهد کرد .

  ضرورت پرداختن به رکن دوم در فرماندهي انتظامي،افزايش شناخت ، مروري برسازمان ، ماموريت و شرح وظايف يکي از ارکان فرماندهي مزبور مي باشد و اهميت آن در اين است که بدون توجه به تقسيم کار منطقي و علمي در حوزه هر فرماندهي ،نمي توان توقع کارآمدي و تحول وتوسعه و موفقيت در انجام ماموريت هاي محوله را داشت . اين تقسم کار درسازمان نيروهاي مسلح سابقه طولاني داشته و براثرهزاران سال تجربه عملي وعلمي وکوشش وخطا به دست آمده است وباورودتکنولوژي توسعه مي يابد. (1 )

  فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد اول در باره تاریخ سازمان های اطلاعاتی رژیم پهلوی می گوید: « افسران فرانسوی در زمان رضا خان طی چند دوره در دانشگاه جنگ تدریس کردند و وظایف رکن دوم واحد های نظامی را مشخص و اطلاعات و ضد اطلاعات را به مفهوم علمی آن آموزش دادند و روشن نمودند که ، منظور از اطلاعات ، کسب اطلاع از جو زمین و استعداد و کلیه اطلاعات مربوط به دشمن است که باید برای اخذ تصمیم ( دفع ، حمله و امثالهم ) به فرمانده گزارش شود و علاوه بر آن ضد اطلاعات هم عمل ضد جاسوسی در واحد هاو نیز وظیفه حفاظت ( پرسنل ، اماکن و اسناد ) را انجام دهد . پس از این آموزش هابود که اطلاعات و ضد اطلاعات تشکیل و ضد اطلاعات مرکزی تشکیل و از اطلاعات جدا شد و در تابعیت رکن دوم ارتش بود .از زمان سلطه آمریکائی ها بر ارتش تا انقلاب ، کار رکن دوم لشگرها کار اطلاعاتی بود ، رکن دوم ارتش اداره دوم خوانده می شد و قسمت های اطلاعات و ضد اطلاعات را در بر می گرفت ، در ژاندارمری از سابق رکن دوم وجود داشت و به اداره اطلاعات رکن دوم می گفتند ، که با ضد اطلاعات ژاندارمری متفاوت بود » . (2 )

  اهداف رکن دوم اطلاعات انتظامی عبارتند از : پشتيباني اطلاعاتي ناجا از هر لحاظ ، حفظ آمادگي هاي لازم براي انجام هرگونه ماموريت هاي محوله ، توسعه وضعيت سازماني با نيازمندي هاي زمان  و مکان ، جذب نيرو و تربيت پرسنل مورد نظر ، برقراري پوشش اطلاعاتي کارآمد در حيطه مرزهاي کشور، انجام تحقيقات و پژوهش هاي مربوطه ، تهيه و تدوين و تاليف مدارک تخصصي مربوطه .  (3 )

  در قبل از ادغام نیروهای سابق انتظامی تا سال 1370 مبادی اطلاعاتی در ژاندارمری تحت عنوان رکن دوم نامیده می شد. درست است که امروزه در نیروی انتظامی این واژه مصطلح نیست ، اما واژه رکن دوم در فرهنگ سازمانی ودرفهرست واژه های اطلاعاتی به مفهوم مبادی اطلاعاتی یگان ها در نیروهای مسلح شناخته می شود . و در باب اهمیت این بخش از سازمان از آن به عنوان رکن دوم ویا دومین ستون در ساختار سازمان فرماندهی یاد می شود ، که اگر نباشد ، در این نیروتصمیم گیری مختل خواهد شد .عوامل سازمانی رکن دوم فرماندهی انتظامی ، اطلاعات یگان های تابعه این نیرو در سطح کشور می باشند .

  کلید واژه ها

  رکن دوم ، فرماندهی انتظامی .

  ارجاعات

  1-     طرح ریزی نهائی در اطلاعات ، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا ، سال 1393 ، ص 72 .

  2-     فردوست حسین ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ( جلد اول ) ، انتشارات روزنامه اطلاعات ، چاپ پنجم ، سال 1371 ، ص 383 .

  3-     طرح ریزی نهائی در اطلاعات ، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا ، سال 1393 ، ص 75 .

   

   

   

   

   

   

نظر شما