You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • سرمأمور    Head Agent

  سرمأمور، مأموری است که سرپرستی و هدایت چند مأمور یا همکار دیگر را بر عهده داشته باشد.به بیان دیگر، به مأموری که هدایت و ارتباط مأمورین دیگر را بر عهده داشته باشد، سرمأمور اطلاق می شود (1).

  در ساخت یک شبکه اطلاعاتی، نقش­های متفاوتی وجود دارند که با حذف هر کدام از آنها در این ساخت، خلل وارد خواهد شد. علاوه بر این، هر کدام از این نقش­ها تأثیرات خاصی دارند که جزء عناصر لازم برای دستیابی به اخبار و اطلاعات مورد نیاز می باشند. سر مأمور یکی از نقش­های مهم در این شبکه اطلاعاتی می­باشد.

   شبکه اطلاعاتی، عنصر کوچکی از شبکه جمع­آوری اخبار در یک سازمان اطلاعاتی یا جامعه اطلاعاتی است (2). یعنی از کار مجموعه شبکه­های کوچک تر، شبکه بزرگ و ملی جمع آوری اخبار حاصل می­گردد (3). در این شبکه سر مأمور، سرپرستی و هدایت چند مأمور را بر عهده دارد. به طور کلی هدایت و ارتباط مأموران از طریق سرمأمور انجام می­گیرد. سر مأمور، بنا به دستور و تحت نظارت رهبر عملیات، انجام وظیفه می­کند و مسئولیت هدایت و کنترل مأموران زیردست خود را در عملیات اطلاعاتی بر عهده دارد. در یک تعریف ساده­تر می­توان گفت که سرمأمور، فردی است که در یک عملیات اطلاعاتی از یک تا چند مأمور را کنترل و هدایت می کند. سازمان اطلاعاتی زمانی از سرمأمور استفاده می­کند، که حجم فعالیت پیش رو، بزرگ است و به  نفرات بیشتری نیاز دارد.

  کلید واژه ها

   سرمأمور، شبکه اطلاعاتی، جمع­آوری اخبار، عملیات، کنترل.

  ارجاعات

  1. Groth, David. Toby Skandier. Network Study Guide, Fourth Edition. Sybex, Inc; 2005
  2. Binger, James R. The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press;1986
  3. Karney, James. A Certification Training Kit, Second Edition. Redmond, Washington: Microsoft Press; 2000

نظر شما