You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  شایستگی رزمی     Military Merit

  به اثر و کیفیت کارائی یگان های نیروهای مسلح کشورهای همسایه و عوامل تهدید دیگر،   شایستگی رزمی اطلاق می گردد (1).

  شایستگی رزمی، نشان دهنده لیاقت یگان ها در نیروهای مسلح قبل از ورود به عملیات به شمار می رود و به فرمانده می گوید که این یگان ، شایستگی شرکت در عملیات را دارد یا خیر. در بازی جنگ ، بی توجهی به عنصر شایستگی رزمی، ریسک عملیات را افزایش می دهد. فرماندهان درنیروهای مسلح، به جز در موارد خاص- اجازه ندارند در وضعیت پر مخاطره، مبادرت به عملیات نمایند، زیرا با این کار هزینه های جانی و مالی را افزایش و دولت متبوع خود را در شرایطی قرار می دهند که به ناچار شرایط نامعقول حریف را برای آتش بس ، پذیرفته و یا عذرخواهی نموده و جبران مافات نماید.

  شایستگی رزمی، به شدت تحت تاثیر توان رزمی و آمادگی رزمی است و به اعتباری می توان گفت : شایستگی رزمی ، ابعاد مادی و غیر مادی توان رزمی را اندازه گیری و استاندارد آن را تعیین می کند. ویژگی شایستگی رزمی در آن است که قبل از اجرای عملیات و در حین انجام عملیات روی درست بودن استاندارد شاخص ها و کارآمدی آنها ، تاکید دارد. تعیین و محاسبه شایستگی رزمی، گام موثری قبل از تهیه برآورد عملیاتی می باشد و به تهیه منطقی و موثر آن کمک می نماید و به فرمانده به طور دقیق می گوید: ارزش موجودی هایش چقدر است. 

  ضرورت تعیین شایستگی رزمی در یگان های نیروهای مسلح ، آن است که : فرماندهان ، قبل از شروع عملیات توانمندی های یگان خود را از هر لحاظ اندازه گیری و نسبت به شناخت نقاط ضعف و قوت یگان تابعه ، اقدام نموده و با رفع نقاط ضعف و معایب شناسائی شده، آمادگی اجرای هرماموریت واگذاری را ، احراز نمایند.

   اهمیت تعیین شایستگی رزمی ، در آن است که: فرماندهان حساب زیادی برای یگان خود باز نکنند و تصمیم نادرستی نگیرند. بدیهی است بدون شناخت کارشناسانه توانائی های موجود یک یگان و به کار گرفتن آن، نه تنها کمکی به ما  در دستیابی به هدف و اجرای صحیح ماموریت نخواهد کرد، بلکه با کسب نتایج منفی و احتمال بروز تلفات جانی و مالی ، هزینه های اضافی هم به یگان تحمیل خواهد شد.  

  برای تعیین شایستگی رزمی یگان ها در نیروهای مسلح ،نیاز به شاخص هائی داریم که باید آنها را کمی کرده و تاثیر هر گام از آنها را دراجرای عملیات مورد نظر، تعیین نمائیم. شاخص های شایستگی رزمی در یک یگان می توانند شامل موارد مشروحه زیر باشند: فرماندهی، روحیه یگان، استعداد یگان، آموزش یگان، تجربه یگان، شرایط منطقه عملیات، لجستیک.   

  1 ) فرماندهی، هنراداره یگان ها در نیروهای مسلح می باشد. همواره منظور ازواژه اداره و اداره کردن، حسن اداره است. یعنی یک فرد شاخص و بارز و با لیاقت توسط مبادی ذی ربط مثل فرمانده و عناصری از ستاد فرماندهی که مسئولیت شناسائی و گزینش افراد مناسب را برای مناصب مناسب و شایسته آنها برعهده دارند، شناسائی و به سمت فرماندهی گمارده شود و با این انتصاب وضعیت یگان از هر لحاظ ارتقاء یابد.

  2 )روحیه یگان، حالتی است روانی ، که دارنده آن ، کار خود را با اشتیاق انجام می دهد. ایجاد روحیه در پرسنل و حفظ و توسعه آن از وظایف هر فرمانده به شمار میرود. به عبارتی ، گفته می شود  که روحیه ، دو سوم قواست. انضباط، اصولی است که شالوده نظم در نیروهای مسلح را تضمین و روابط بین افسران، درجه داران و افراد را تعیین می کند. این اصول ، به وسیله آموزش و تربیت روانی ایجاد می شود و موجب اجرای اوامر و دستورات فرماندهان و روساء با میل و رغبت در بحرانی ترین شرایط می گردد. از واژه انضباط دو مفهوم تعهد و اطاعت پذیری مستفاد می گردد. (3 )

  3 ) استعداد، عبارت است ازمیزان آمادگی و توانائی یک یگان ، برای شرکت در عملیات و اجرای ماموریت های محوله ؛که این مقوله ، با تعیین توان رزمی وآمادگی رزمی یک یگان ، قابل اندازه گیری می باشد.

  4 ) آموزش یگان، عبارت است از سرمایه گذاری آموزشی نظری و عملی و انتقال شایسته مهارت های مورد نظر به نیروهای موجود ، به نحوی که بتوانند ماموریت های محوله را ، به نحو احسن انجام دهند. این شاخص هم با نگاهی به برنامه های آموزشی و نحوه اجرا و نتایج حاصله در عملیات های گذشته قابل بررسی می باشد.

  5 ) تجربه یگان، شامل تاریخچه تاسیس یگان و گذشته تاریخی آن و سن خدمتی کارکنان و تجربه های عملی آنان با توجه به نتایج قبلی می باشد.

  6 ) شرایط منطقه عملیات، شامل شرایط موجود زمین و همچنین شراط جوی منطقه می باشد؛ که می تواند روی عملیات خودی و همچنین عملیات حریف تاثیر داشته باشد.

   7)لجستیک، عبارت است از توانائی های یگان های نیروهای مسلح کشورهای همسایه در تدارک آنها، به نحوی که همه نیازمندی های آنها برای تغذیه، بهداشت، تحرک و  عملیات ، از هر لحاظ مهیا گردد.

  برای ارزیابی شایستگی رزمی یگان های نیروهای مسلح، شاخص های آن را کمی کرده و برای هر کدام ، یک امتیاز مشخصی را در نظر می گیریم و مجموع درصد ها را که جمع کنیم، مجموع درصد شاخص ها و میزان شایستگی رزمی آنها را به صورت کمی ارائه می کنیم. برای نمونه امتیاز های هر شاخص به شرح زیر می باشند: فرماندهی 20، استعداد یگان  15، آموزش یگان  15، تجربه یگان 15، لجستیک  15، شرایط منطقه عملیات  15، سایر موارد . (2 )

  کلید واژه ها

  شایستگی، رزم.

  ارجاعات:

  1 کتاب اطلاعات ترتیب نیرو  ، مرکز آموزش ساحفا جا ، سال 1359 ، ص 1 .

  2 - کارکرد اطلاعات ترتیب نیرودرمرز،مرکزتحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی،سال 1393،ص95.

  3 کسائی فردحسین ، مواد منتخب آئین نامه های نظامی ، دانشکده افسری نزاجا ، سال 1347 ، ص2 .

   

نظر شما