You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • شناسائی و بررسی      Identification and Assessment

  شناسائی و بررسی، دو اقدام مکمل برای بالا بردن ضریب امنیت عملیات اطلاعاتی ،  به حساب آمده وعبارت است از تعیین مناسب بودن محیط عملیاتی برای اجرای عملیات و تحقیق و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهکار های مختلف برای حل یک مساله ، که به صورت مکتوب تهیه و ارائه می گردد (1).

  شناسائی و بررسی، پیش نیاز عملیات جانبی در مدار عملیات است. دریک عملیات ، باید طرح عملیات اطلاعاتی که باید اهداف سازمان را تامین نماید تهیه گردد. این طرح ریزی منوط به دریافت گزارش شناسائی و بررسی محیط عملیاتی است. محیط عملیاتی منطقه ای است که عملیات اطلاعاتی در آن به اجرا گذاشته می شوند (2).

  اخبار مورد نیاز در شناسائی و بررسی عبارتند از: اخبار مربوط به شرایط منطقه و عادت های مردم، سازمان های فعال حریف درمنطقه، شرایط امنیتی برقراری ارتباط با اعضای شبکه پنهانی و تبادل اطلاعات و رد و بدل کردن وسایل، روش های گریز و فرار از منطقه.

  اخبار مربوط به شرایط منطقه و عادت های مردم، شامل عادت های مشترک مردم و طرز لباس پوشیدن آنها، نحوه استفاده از وسائط حمل و نقل، تاسیسات عمومی و ساعات منع عبورومرور می باشند. سازمان های فعال حریف در منطقه، شامل فعالیت های سازمان های نظامی، انتظامی و امنیتی و دفاع غیر نظامی و غیره می باشند ؛ که می توانند فعالیت های اطلاعاتی عناصر خودی را شناسائی کنند.

  شرایط امنیتی برقراری ارتباط با اعضای شبکه پنهانی وتبادل اطلاعات و رد و بدل کردن وسایل ودر صورت لزوم معدوم کردن آنها،شامل توصیف شرایط مناسب برای برقراری ارتباط امن،ردوبدل کردن وسائل، انهدام وسائل می باشد.برای مثال ، نمونه ای از رد وبدل کردن یادداشت ها واقلامی که وجود آنها نزد مامور مخاطره آمیز خواهد بود؛ عبارتند از: انداختن یادداشت های تهیه شده در داخل توالت،استفاده از رختکن های عمومی به منظور حفظ موقتی وسایل مثل استفاده از یک اطاق پرو لباس، انداختن اخبار تهیه شده یا اقلام کوچکی از وسایل در داخل فاضلاب.

  روش های گریز و فرار از منطقه، شامل توصیف روش های گریز و فرار از منطقه در شرایط غیر عادی است. گریز عبارت است از استفاده از شگرد های خاص توسط مامورین برای عبور از مسیر های مناسب درخروج ازمنطقه، محل، ساختمان پس ازخاتمه ماموریت ، یا به هنگام ناامن شدن منطقه و افشای عملیات پنهانی ، تا رسیدن به خانه امن و یا پایگاه.یکی از بهترین کارکردهای شناسائی و بررسی در هنگام گریز از منطقه یا محیط عملیاتی است. فرار عبارت است از استفاده از تکنیک های ویژه برای خروج از محل با استفاده از طرح های تهیه شده قبلی.

  منظور از شناسائی و بررسی، عبارت است از تعیین مناسب بودن یا آسیب پذیر بودن منطقه یا ساختمان و یا محل مورد نظر برای فعالیت های اطلاعاتی. روش های شناسائی و بررسی عبارتند از: شناسائی شخصی، شناسائی نقشه ای، جستجو از طریق مطالعه و تحقیق و اخبار و دانستنی های قبلی و شایعات موجود.

  در شناسائی و بررسی منطقه مورد نظر برای اجرای عملیات اطلاعاتی ، یکی از بهترین کارها ، تهیه کروکی منطقه مورد نظر می باشد .کروکی، عبارت است از یک طرح آزاد ، دستی از یک منطقه که جزئیات و نیازمندی های ویژه را شامل می گردد. منظور از تهیه کروکی، ارائه آن بخش از مشاهدات قابل ترسیم در منطقه، کمک به مامور در انتقال اطلاعات قابل ترسیم در منطقه می باشد.

  مزایای تهیه کروکی عبارتند از: عدم نیاز به وسایل ویژه، امکان تهیه کروکی برای همگان، تهیه کروکی خوب نیاز به آشنائی به زبان بیگانه را هم برطرف می نماید، نشان دادن جزئیات مهم در کروکی.

  موارد مهم در ترسیم یک کروکی، شامل ساختمان ها، مواد، طرز قرار گرفتن اشیاء نسبت به هم، اندازه ها، شکل آنها می باشد . روش های تهیه کروکی عبارتند از : ترسیم کروکی درحین مشاهده، ترسیم کروکی بعد از مشاهده ، ترسیم کروکی به طور توام.

  انواع کروکی عبارتند از: کروکی طرح منظره، کروکی طرح ساده، کروکی طرح مختلط. کروکی طرح منظره، طرحی است که در آن سوژه مکانی مورد نظر به همان شکلی که دیده می شود ترسیم می شود.

  طرح کروکی ساده، یک نقشه ساده شامل نکات مهمی است که در آن سوژه مکانی به شکلی که از بالا دیده می شود یا به صورت افقی ترسیم می گردد.

  طرح کروکی مختلط، که در آن از هر دو نوع طرح کروکی منظره و ساده برای تشریح هدف یا محل استفاده می شود. یک کروکی ترسیم شده باید دارای شاخص هائی مثل اندازه، موقعیت، هویت و اطلاعات حاشیه ای باشد (3).    

  کلیدواژه ها

   شناسائی، بررسی، ضریب امنیت، عملیات اطلاعاتی.

  ارجاعات:

  1 واژه نامه اطلاعاتی، ص 6.

  2   کتاب جمع آوری و پرور اخبار، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، سال 1388، ص 96.

  3 جزوه درسی شناسائی و بررسی.

   

   

   

   

نظر شما