You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • شناسائی    reconnaissance

  شناسائی، فعالیتی است هدایت شده برای جمع آوری اخبار به وسیله دیده بانی بصری و سایر روش ها ، از فعالیت ها ومنابع یک دشمن بالفعل و یا بالقوه و تهیه اطلاعات جوی ،آب نگاری وتعیین مشخصات ویژه یک منطقه انجام می گردد (1).

  شناسائي را، آگاهي، آشنائي و دانائي و معرفت معني کرده اند (2). شناسائي براي شناخت انجام مي شود، شناخت را، شناسائي و فهم و دريافت ، معني کرده اند. شناسائي،  فعاليتي است حساب شده براي جمع آوري اخبار. شناسائي زميني، فعاليتي است براي شناسائي که عامل يا عوامل شناسائي روي زمين حرکت مي کنند. در تقسيم کار سازماني در نيروهاي مسلح، کار شناخت و شناسائي در حوزه عمل مبادي اطلاعاتي يگان ها تعيين شده است. شناسائي زميني، توسط عوامل نيروي زميني به صورت پياده يا سواره يعني با استفاده از دوچرخه، موتور و يا خودرو انجام مي گردد. شناسائي هوائي، انجام فعاليت شناسائي توسط عوامل نيروي هوائي است و فعاليت ها بر روي زمين با انجام پرواز با هواپيما هاي شناسائي ويا بالگردها ، مورد مطالعه قرار مي گيرند.شناسائي دريائي،انجام فعاليت شناسائي توسط شناورها و بالاخص شناورهاي مربوط به نيروهاي مسلح و در مرزهاي آبي توسط شناورهاي فرماندهي درياباني ، انجام مي گردد (3). 

  مقوله شناسائی، یک فعالیت مشترک بین یگان های نظامی و انتظامی و مبادی اطلاعاتی به شمار می رود و درعمل یک واژه نظامی است، اما کارکرد های غیرنظامی هم می تواند داشته باشد. در شناسائی ، هدف یک منطقه است ، به عبارت بهتر هدف شناسائی یک هدف کلی است و نه جزئی. شناسائی تاکتیکی، یک ماموریت است ؛ که افراد و سایرسازمان های اطلاعات نظامی با کسب اخبار حاصل ازعلائم ارسالی، تصویر سازی،سنجش علائم، ویژگی های فنی،تعامل انسانی ودیگر روش های کشف ، می توانند عملیات شناسائی را اجرا کنند. در زمان اجرای شناسائی ، امور زیربا اهمیت است:تنظیم امکانات شناسائی درمنطقه مورد علاقه تعیین شده و یا شناسائی هدف یا روشی به هنگام، گزارش سریع و دقیق تمام اخبار، تکمیل ماموریت شناسائی در چارچوب زمان تعیین شده در دستور عملیات، پاسخ به نیازمندی هائی که ماموریت شناسائی را ایجاب کرده است.

  شناسائی تاکتیکی ، برای امور زیر طراحی و اجرا می گردد: به دست آوردن اطلاعات از دشمن اعم از فعالیت ها و یا منابع او و یا دشمن احتمالی، اطلاع از ویژگی های جغرافیائی یا هواشناسی یا آب ها و اطلاعات جمعیتی یک منطقه خاص. این کار، با مشاهده دیگر روش های کشف ، مثل ارسال سیگنال و تصویر اقدامات ، برجسته سازی با روش های فنی با تعاملات انسانی ، صورت می گیرد. این وظیفه ، شامل اجرای شناسائی هسته ای، بیولوژیکی و شیمیائی و ابعاد تاکتیکی شناسائی خاص عملیات نیروهای ویژه می شود. وظایف پنجگانه جانبی این وظیفه عبارتند از:اجرای شناسائی ناحیه ای،اجرای شناسائی منطقه ای، اجرای شناسائی در نیرو، اجرای شناسائی در مسیر، اجرای گشت شناسائی . بدیهی است ناحیه و منطقه محدود های جغرافیائی هستند ، که باید در صورت نیاز مورد شناسائی قرار می گیرند و سایر شناسائی ها شامل منطقه تحت مسئولیت ، مسیری که فعالیت ها باید طی آن صورت بگیرند و شناسائی منطقه عملیات و یا حوزه استحفاظی بوسیله گشت زنی می باشند .(4).

  گشت زنی، فعالیتی است طرحریزی شده و توام با تحرک ، که توسط عوامل پلیس برای شناسائی حوزه استحفاظی و کنترل اوضاع و کشف آسیب پذیری ها و تهدیدات و مقابله با آنها ، انجام می گردد. بر این منوال گشتی، فرد،گروه و سازمانی است که برمبنای طرح مشخص و بنا بر دستورات صادره در زمان و مکان معین ، برای شناسائی حوزه استحفاظی و کنترل اوضاع و کشف آسیب پذیری ها و تهدیدات و برخورد با آنها اعزام می گردد. ماموریت گشتی، شناسائی منطقه، کنترل اوضاع، جلوگیری از بروز جرم و برخورد مقتضی با مجرمین و برقراری نظم و امنیت در حوزه استحفاظی می باشد.

  در فرماندهی انتظامی هم اساس کار در پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر شناسائی حوزه استحفاظی است که این کار با اعزام گشتی در یک شیفت کاری 24 ساعته در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و مرزی و پلیس راهور و پلیس راه و غیره به اجرا گذاشته می شود. بدیهی است ستاد یگان های رده بالاتر کلانتری ها و پاسگاه ها یعنی فرماندهی انتظامی شهرستان ها و استان ها و ستاد ناجا نیز با اعزام نیروهای گشت خود در طول سال ، کارکرد یگان های تابعه و اوضاع جاری کشور را از لحاظ انتظامی و وجود امنیت انتظامی و میزان رضایت مردم و احساس مردم از این لحاظ ، نظارت و کنترل می نمایند (5).

  کلید واژه ها

   شناسائی، گشت، گشت زنی.

  ارجاعات:

  1 - فرهنگ اصطلاحات اطلاعاتی و امنیتی، دانشکده اطلاعات، چاپ اول، 1376، ص203.

  2  رفیعی بهزاد، اطلاعات رزمی، دافوس نزاجا، سال 1366، ص102.

  3 -  عميد حسن،فرهنگ فارسی، امیر کبیر، چاپ سیزدهم، سال 1358، ص 682.

  4 آئین نامه نظامی اطلاعات، ترجمه داود علمائی و سید فرزین زارع، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، چاپ اول، سال 1378، ص 23 25.

  5 نگهبان محله، معاونت آموزش ناجا، چاپ سوم، سال 1384، ص 19 21.

   

   

   

نظر شما