You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • طرح ریزی مقدماتی در اطلاعات Preliminary planning intelligence     

  سلسله فعالیت هائی است که در سازمان های اطلاعاتی برای تهیه طرح جمع آوری اخبار و صدور دستورالعمل جمع آوری اخبار ، انجام می گردد . (1 )

  طرح ریزی مقدماتی دراطلاعات به مثابه گام اول درمداراطلاعات است ؛ وبه اعتباری ریشه و بن کاراطلاعاتی به شمار می رود و سایر فعالیت های اطلاعاتی ، تحت تاثیر این طرح ریزی قرار دارند . بدون انجام این طرح ریزی انجام فعالیت ها درسایرگام های مداراطلاعات مقدور نبوده وتولیداطلاعات ودرنتیجه اتخاذ تصمیمات در شرایط اطمینان در حوزه فرماندهی انتظامی ، مختل خواهد شد .  (2)

  مراحل طرح ریزی مقدماتی عبارتند از :

  1 ) تعیین عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی های خبری

  2 ) تعیین قرائن و شواهد ، تعیین سایر نیازمندی های خبری

  3 ) تعیین مبنائی برای صدور دستورات و درخواست های خبری

  4 )تعیین عوامل جمع آوری اخبار

  5 ) تهیه طرح جمع آوری اخبار

  6 )تهیه و صدور دستورالعمل جمع آوری اخبار . (3)

  نیازمندی های خبری ، اخبار مورد نیاز سازمان اطلاعاتی است ، مجموعه اخبارمورد نیاز این قبیل سازمان ها   ، بدون این که اولویت بندی شده باشند .

   عناصر اصلی اخبار ، اخبار مورد نیاز سازمان اطلاعاتی است که اولویت بندی شده اند .

  سایر نیازمندی های خبری ، اخبار مورد نیاز سازمان های اطلاعاتی همکار در سایر مبادی کشوری و لشگری می باشد که احتمالا در اولویت بندی آنها قرار دارند و سازمان اطلاعاتی خودی در نیروی پلیس در مسیر کسب اخبار مورد نیاز خود در صورت دسترسی به این قبیل اخبار ، آن را به مبادی ذی ربط آگهی می نماید .

  تعیین قرائن و شواهد مربوط به عناصر اصلی اخبار یگان انتظامی متبوع ، در حقیقت یافتن و تعیین علامات و نشانه هائی ازوجود تهدیدات مورد نظرفرماندهی متبوع درحوزه استحفاظی و همچنین عوامل آنها می باشد .

  تعیین مبنای صدور دستورات و درخواست های خبری ، یعنی این که فرمانده برای هر نشانه ای که از عوامل تهدید در حوزه استحفاظی ارائه می شود می تواند یک دستور به رده های ذی ربط مادون خود و یک درخواست و یا تقاضا برای رده های هم طراز ومافوق خود دایر برهمکاری آنها در این زمینه صادر نماید .

  تعیین عوامل جمع آوری اخبار ،یعنی این که برای هر هدف اطلاعاتی که توسط فرماندهی انتظامی متبوع برای جمع آوری اخبار تعیین شده است ، کدام یک از یگان های تابعه و همجوار و یا همطراز و یگان مافوق ، می توانند مشارکت نمایند ، که این امر در طرح جمع آوری اخبار به صراحت ذکر شده و در دستورالعمل جمع آوری اخبار هم ، درج می گردد . این بخش از طرح ریزی مقدماتی ، نشان می دهد که کار جمع آوری اخبار در یک یگان انتظامی ، یک کار دسته جمعی است و همه اعضای یگان ، در این امر مشارکت و همکاری می نمایند .

  طرح جمع آوری اخبار ، وسیله ای است که افسر اطلاعات انتظامی با استفاده از آن ، قرائن و شواهد مربوط به هریک از عناصر اصلی اخبار مورد نظر فرمانده را ارائه می نماید . این طرح ، برنامه زمانی مبادی اطلاعاتی انتظامی در یک سال کاری بوده و معمولا از روز اول هر سال ، یعنی روز اول فروردین ماه شروع شده و تا روز آخر اسفند ماه همان سال تداوم دارد و با نو شدن سال ، طرح جدید تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد . در فرماندهی انتظامی حداقل طبقه بندی حفاظتی این طرح ، می تواند خیلی محرمانه باشد . طرح جمع آوری اخبار ، تهیه می گردد ، ولی منتشر نمی شود .

  آخرین گام در طرح ریزی مقدماتی ، تهیه و صدور دستورالعمل جمع آوری اخبار می باشد . در این دستورالعمل مفاد طرح جمع آوری اخبارتهیه شده در مبادی اطلاعات انتظامی به صورت مکتوب و با امضای فرماندهی و درج شماره و تاریخ صدور در آن ،  به عوامل انتخاب شده برای مشارکت در این طرح ریزی ابلاغ می گردد و با دریافت آن توسط هر کدام از مبادی ، برای آنها این تکلیف ایجاد می شود که در راستای کار جاری روزانه خود به جمع آوری اخبار مورد نیاز ما هم کمک نمایند . بدیهی است این همکاری از ناحیه یگان های همطراز و همجوار در منطقه یک امر دو طرفه بوده و همه ارگان های نظام اسلامی ، برای تعالی این نظام و بالاخص در جهت بر قراری نظم وامنیت داخلی ، با هم نهایت همکاری را اعمال می نمایند .  (4)

  کلید واژه ها :

   طرح ریزی ، اطلاعات انتظامی .

  ارجاعات : 

  1-     رفیعی بهزاد ، اطلاعات رزمی ، دافوس نزاجا ، 1366 ، ص 52  .

  2-     طرح ریزی مقدماتی ، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا ، سال 1390 ، ص 19

  3-     رفیعی بهزاد ، اطلاعات رزمی ، دافوس نزاجا ، 1366 ، ص 53 .

  4-     طرح ریزی مقدماتی ، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا ، سال 1390 ، ص 23 - 171 .  

   

   

   

   

نظر شما