You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • طرح ریزی نهائی در اطلاعات The final projection of information      

  طرح‌ريزي نهايي، کليه اقداماتي است که طي آن ، گزارشات اطلاعاتي تهيه شده و در معرض توزيع به مشتريان اطلاعاتي قرار می‌گیرد و مرحله پس از طرح ريزي اصلي در اطلاعات است. اين طرح ريزي براي صدور محصولات اطلاعاتي با عناوين و موضوعات مورد نياز، براي فرماندهان و مشتريان مدار اطلاعات قرار دارد اطلاعاتي و کمک به تصميم‌گيري آنها انجام می‌گردد. (1).

  مدار اطلاعات ، چرخه ای است که فعالیت ها در سازمان های اطلاعاتی با تبعیت از آن انجام می گردند . این چرخه دارای چهار گام مستقل به شرح طرحریزی ، جمع آوری ، پرورش اخبار و بهره برداری اطلاعات تولید شده و انتشار آن می باشد .   

  بهره‌برداري از اطلاعات و انتشار آن، عنوان مرحله چهارم از مدار اطلاعات است. به اعتباري ، در اين گام است که زحمات پرسنل اطلاعاتی در می تواند منجر به اخذ نتیجه نهائی ، یعنی ایجاد تغییر مورد نظر در جامعه ، گردد . در ظاهر امر، به کار بردن عنوان بهره برداري و انتشار اطلاعات ، اين تعبير را القاء می‌کند که کار توليد اطلاعات تمام شده و محصول ، آماده بهره برداري است. اما عملاً ، اينگونه نيست؛ اطلاعات حاصل از پرورش اخبار گردآوري شده ، بايد توسط افسر کارشناس موضوعي ، به يک گزارش اطلاعاتي قابل بهره برداري مشتريان اطلاعاتي ؛ تبديل گردد، به نحوی که دریافت کننده آن را ، در موضع اتخاذ تصمیم و بهترین تصمیم ، که تدبیر است قرار دهد. بدیهی است که تدبیر، منجر به دستور شده و مرحله بعد از آن ، اقدام و اجرا و در نهایت ، بروز تغییر مورد نظر در جامعه ، خواهد شد. پس از اين مرحله است که ، امر انتشار صورت مي پذيرد (2).

  اگر جایگاه سازمانی طرح ریزی اصلی ، مبادی عملیاتی و بالاخص جمع آوری سازمان های اطلاعاتی است؛ اما جایگاه سازمانی طرحریزی نهائی عملا در قسمت بررسی اطلاعاتی سازمان های اطلاعاتی است ؛ که کار تهیه گزارشات اطلاعاتی را ، بر عهده دارد. سازمان اطلاعاتي ، يک نهاد توليدي است وبايد ، صادره داشته باشد. محصولات اين سازمان، اطلاعاتي است که در طول شبانه روز توليد نموده و آن را به شکل هاي مختلف که مورد نظر مشتريان اطلاعاتي است تهيه و ارسال می‌نمایند.

  انواع محصولات اطلاعاتي عبارتند از: برگ خبر، آگهي خبر،گزارش نوبه اي روزانه، خلاصه اطلاعاتي هفته‌اي، خلاصه اطلاعاتي پانزده روزه، خلاصه اطلاعاتي يک ماهه، خلاصه اطلاعاتي سه ماهه، خلاصه اطلاعاتي شش ماهه، خلاصه اطلاعاتي يک ساله، گزارش اطلاعات جاري،گزارش اطلاعاتي تخصصي، گزارش اطلاعاتي جامع، گزارش اطلاعاتي ويژه، بررسي حوزه استحفاظي، برآورد اطلاعاتي حوزه استحفاظي.

  مطلوب ترين محصولات اطلاعاتي، محصولاتي است که عملاً مورد نياز يگان انتظامي متبوع بوده و در داخل سازمان خودي ، هزينه شود و مشکلات فرمانده متبوع خودي را ، حل و فصل نمايد. اين عنوان ، به اعتباري دکترين مبادي اطلاعاتي و راهنماي عمل افسران جمع آوري اخبار است. در بین محصولات سازمان اطلاعاتی، برآورد اطلاعاتی ، مهم ترین محصول  طرح ریزی نهائی در اطلاعات است ؛ که عملا موثر در تصمیم گیری های فرماندهان انتظامی و مدیران انتظامی و مقامات سیاسی کشور می باشد (3). 

  برآورد اطلاعاتي را ، بررسي منظم و منطقي عوامل اطلاعاتي مؤثر در اجراي مأموريت تعريف کرده اند. منظور های تهيه برآورد اطلاعاتي فرماندهي انتظامي عبارتند از: ترکيب جنبه هاي مهم حوزه استحفاظي و وضعيت عوامل تهديد و مشخص کردن توانايي هاي عوامل تهديد و تجزيه و تحليل آن ها در ارتباط با يکديگر و در نظر گرفتن هر يک از توانايي هاي عوامل تهديد با توجه به مأموريت فرماندهي انتظامي. منظور اصلي از تهيه برآورد اطلاعاتي ، تعيين راهکارهاي بالفعل و بالقوه عوامل تهديد و درصورت امکان انتخاب راهکارهاي مزبور است . منظور هاي ديگر از تهيه برآورد اطلاعاتي فرماندهي انتظامي عبارتند از:

   الف- انتقال اخبار و اطلاعات از حوزه استحفاظي و وضعيت عوامل تهديد ، به فرمانده و ستاد و یگان‌های بالادست و زيردست و همجوار.

   ب- آگاه کردن افسران اطلاعات یگان‌های تابعه از ارزيابي هاي انجام شده در زمينه هويت، استعداد و گسترش عوامل تهديد؛ که ممکن است در مقابل هريک از یگان‌های مزبور ، وارد عمل شوند.

   پ- تعيين عناصر اصلي اخبار مربوط به حوزه استحفاظي و عوامل تهديد ، که بايد قبل و يا در حين عمليات جمع آوري گردند (4).

  کلید واژه ها

  طرح ریزی، اطلاعات انتظامی، برآورد اطلاعاتی.

  ارجاعات:

  1 رفیعی بهزاد، اطلاعات رزمی، دافوس نزاجا، 1366، ص53.

  2 طرح ریزی نهائی در اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا، 1393، ص 120.

  3   همان. ص 122.

  4 همان. ص 312

   

   

   

نظر شما