You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  همکار اطلاعاتی  Intelligence Cooperator

  همکاراطلاعاتی ، فردی است که، به صورت داوطلبانه با سازمان اطلاعاتی همکاری می کند و برای این همکاری از انگیزه های معنوی بالائی برخوردار است.  (1).

  همکار، علاوه بر کمک به سازمان اطلاعاتی در باره انتقال اخبار و اطلاعات، در امور پشتیبانی عملیاتی و حتی پشتیبانی مالی هم در حد امکان از هیچ کاری که بتواند، کوتاهی نمی کند. تفاوت همکاراطلاعاتی با مخبر در آن است که، مخبر برای همکاری با سازمان اطلاعاتی ، توقع پاداش مالی و مادی دارد، به عبارت بهتر، انگیزه های همکاری مخبر غالبا مادی است، اما همکاراطلاعاتی برای اعتقادات و علائق دینی و مذهبی و ملی خود با سازمان اطلاعاتی کار می کند.دامنه همکاری های همکار اطلاعاتی، می تواند علاوه بر ابعاد درون مرزی ، ابعاد برون مرزی هم داشته باشد و همه کشورهای دنیا را در بر بگیرد. حتی همکاراطلاعاتی می تواند، ملیتی غیر ایرانی داشته باشد. در این نوع همکاری انگیزه غالب می تواند انگیزه دینی باشد.در کار اطلاعات درون مرزی هم، بهره برداری از همکاران در شبکه اطلاعاتی درون مرزی و در حوزه استحفاظی یگان های انتظامی تابعه ، می تواند بهترین کمک را به فرماندهی انتظامی در تقویت امنیت انتظامی در سطح کشور ارائه نماید.

  بر خلاف مخبر ها که معمولا آدم های عادی و عوام می باشند و صرفا توقعات مادی دارند، همکاراطلاعاتی  می تواند از افراد فرهیخته حوزه استحفاظی و حتی کشور باشد و بر مبنای احساس تعهد دینی و ملی ، با مبادی اطلاعات همکاری نموده و حتی در صورت امکان با در اختیار قرار دادن تسهیلات و کمک های مالی و شرکت در عملیات مورد نظر، سازمان اطلاعاتی را پشتیبانی نماید. در امنیت داخلی ، گاهی اوقات این افراد می توانند از مقامات دولتی باشند و بر اساس حفظ ارزش های اعتقادی و شناخت درستی که از اوضاع دارند، با مبادی اطلاعاتی پلیس همکاری نمایند. بدیهی است این ویژگی منحصر به سازمان های اطلاعاتی کشور ما نیست و سازمان هائی مثل موساد ، از وجود یهودیان درهمه کشورها ، بهترین بهره برداری اطلاعاتی را می نمایند. همچنین سازمان کا، گ، ب در زمان حکومت کمونیستی در شوروی سابق از وجود کمونیست های محلی برای همکاری و پشتیبانی از عملیات های برون مرزی نهایت استفاده را می کرد. بهمین ترتیب اقوام آواره در کشورهای مختلف نسبت به کشور خود از این حس همکاری برخوردار می باشند (2).

  ویکتور استروفسکی در کتاب راه نیرنگ می گوید: « چه باور کنیم و چه نکنیم، رژیم صهیونیستی می تواند کادر های برجسته و صادق و وفادار جامعه یهودیان خارج از سرزمین های اشغالی را ، به خدمت بگیرد. این کار از طریق روش بی نظیری صورت می گیرد: تماس با حامیان یهودی ». یعنی جامعه یهودی ، یک نیروی پشتیبان خوب برای عملیات اطلاعاتی این رژیم ، در خارج از کشور است (3).

   دکتر احمد بهپور در ترجمه کتاب کا، ب، گ امروز در پی نوشت صفحه 185 این کتاب در توصیف همکاراطلاعاتی می گوید: « رابطه یا تماس دوستانه به وسیله همکار افتخاری به وجود می آید. این گونه جاسوسان و منابع که با سازمان های اطلاعاتی سر وکار دارند، بابت فعالت های خود ، پاداشی نمی پذیرند و از این جهت موظف نیستند نیازهای سازمان را برآورده سازند؛ عضو شبکه منابع نیستند و اگرکاری انجام می دهند، دلبخواه و داوطلبانه است » (4). 

  کلید واژه ها

   همکار، سازمان اطلاعاتی، پشتیبانی عملیاتی.

  ارجاعات

  1 جمع آوری و پرورش اخبار، معاونت آموزش، چاپ اول، سال 1388، ص 57.

  2 طرح ریزی اصلی در اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا،سال 1393، ص 34 35.

  3 استروفسکی ویکتور، راه نیرنگ، انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، سال 1376، ص 15.

  4 بارن جان، کا، گ، ب امروز، ترجمه احمد بهپور، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، سال 1379، ص 185.

   

   

نظر شما