You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نقشه وضعیت اطلاعاتی Map Status Intelligence  

  نقشه وضعیت اطلاعاتی نمودار ترسيمي موقت از گسترش جاري و فعاليت هاي عمده عوامل تهديد در حوزه استحفاظی است و این امکان را فراهم می آورد تا تجسم تصویری از آخرین وضعیت آنان دراین منطقه ارائه گردد (1).

  منظور از نقشه وضعيت اطلاعات انتظامي، تجسم تصويري از آخرين وضعيت حوزه استحفاظي كه به ما اجازه مي دهد، آخرين وضعيت توزيع جرائم و عوامل تهديد در منطقه را درك نمائيم. موارد كاربرد نقشه وضعيت اطلاعات، به موارد كاربردي اصلي و موارد كاربرد فرعي تقسيم مي شوند. موارد كاربرد اصلي نقشه وضعيت اطلاعات عبارتند از: كمك به اتخاذ تصميم منطقي درباره موارد مشروحه زير: نشان دادن گسترش عوامل تهديد، ايجاد مبنايي براي مقايسه به منظور تعيين اهميت اخبار جديد دريافت شده، تهيه پيشينه و مبنايي براي توجيه ها و ساير گزارش هاي اطلاعاتي مورد نياز، تهيه مبنايي براي ترسيم كالك ها، كمك به تشخيص حركات نيروهاي چريك، شورشي، قاچاقچي و جنايتكار،تمركزتوجه به شكاف هاي احتمالي اطلاعاتي كه به تجديد تلاش جمع آوري نيازمند باشد.

  موارد فرعي كاربرد نقشه وضعيت اطلاعات عبارتند از: محاسبه استعداد عوامل تهديد، سازمان عوامل تهديد، خلاصه هاي اطلاعاتي، فهرست تقديم نيازمندي هاي اطلاعاتي، يادداشت هاي مربوط به طرح هاي جاري گشتي، محاسبه حركات عوامل تهديد، نمايش يگان هاي مامور خودي.

  ملاحظات مربوط به نقشه وضعيت اطلاعات عبارتند از: اخبار مربوط به نيروهاي خودي روي اين نقشه معمولا به خطوط حد، موقعيت يگان هاي بالاتر، همجوار، پائين تر محدود مي باشد، افسر اطلاعات نقشه وضعيت اطلاعات را تا حد امكان به روز نگهداشته و براي اينكار از علائم قرار دادي متداول و علائم قراردادي نظامي استفاده مي كند، براي ثبت دائمي اخبار در نقشه وضعيت اطلاعات، با ترسيم كالك ويا عكس برداري دوره اي از نقشه وضعيت اقدام مي شود. كالك هاي دوره اي تهيه شده مدرك مناسبي براي بررسي سريع فعاليت هاي عوامل تهديد مي باشند، نقشه وضعيت اطلاعات مبنايي مناسب براي مقايسه وضعيت عوامل تهديد با نيروهاي خودي است، نقشه وضعيت و دفتركار با هم نگهداري مي شوند.نحوه تنظيم نقشه وضعيت در نيروهاي نظامي و انتظامي متفاوت مي باشد. در نقشه وضعيت اطلاعاتي نيروهاي نظامي به عبارت تخصصي و صحيح : حدود يگان، گسترش يگان هاي دشمن و راه ها درج مي شوند.در نقشه وضعيت اطلاعاتي نيروي انتظامي: حدود يگان هاي انتظامي، راه ها، نقاط طبقه بندي شده، گسترش عوامل تهديد يا توزيع جرائم درج مي گردد.

  امروزه رايانه در بالا بردن كيفيت كار نقشه وضعيت اطلاعات و ارائه بهتر آن نقش بارزي ايفا مي نمايد و دستگاه هاي نمايش کامپيوتري كار را در اندازه و شكل هاي قشنگ تر و گويا تري به نمايش مي گذارند.   رايانه در بالا بردن كيفيت كار نقشه وضعيت و ارائه بهتر آن نقش بارزي ايفا مي نمايد و دستگاه هاي نمايش کامپيوتري كار را در اندازه و شكل هاي واقعی تر و گوياتري به نمايش مي گذارند. به عبارت بهتر با استفاده از سرورهائی مثل گوگل مپ و غیره می توان نقشه های واقعی از حوزه استحفاظی را تهیه و اطلاعات مورد نظر خود را با استفاده از علائم قراردادی به آن اضافه کرده و آن را برای ارائه و بهره برداری های مجدد در سابقه نگهداری کرد.

  مواردی که در نقشه وضعیت اطلاعات انتظامی درج می گردند عبارتند از: حدود حوزه استحفاظی، نقاط طبقه بندی شده ( حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت) حوزه استحفاظی، محل استقرار یگان انتظامی خودی و یگان های تابعه، طبقه بندی امنیتی حوزه استحفاظی با استفاده از رنگ های سفید و خاکستری و قرمز، مرزهای سیاسی، توزیع تهدیدات با استفاده از علائم قراردادی، تعیین مسیر های اجباری تردد عوامل تهدید و مبادی ورودی و خروجی آنان، اطلاعات حاشیه ای (2).

  کلید واژه ها

  نقشه وضعیت اطلاعات، تجسم تصویری، حوزه استحفاظی.

  ارجاعات:

  1 جزوه درسی پرورش اخبار، ص53 54.

  2 جزوه درسی نقشه خوانی.

  منابع بیشتر:

  https://translate.google.com                                                                         

   

   

   

نظر شما