You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نفوذ و خروج از نفوذ penetration &Exit penetration    

  ورود به منطقه هدف (منطقه حفاظت شده حریف) با استفاده از داستان پوششی را ، نفوذ گویند (1). خروج از نفوذ ، عبارت است از برداشتن یا خارج کردن شخص یا اشخاص از یک منطقه هدف (2).

  نفوذ را، اثر کردن، جاری بودن امر و حکم، فرو رفتن تیر در نشانه و بیرون آمدن آن از طرف دیگر ، معنی کرده اند (3 ). نفوذ در عملیات ، عبارت است از عمل وارد کردن و عبور دادن شخص، یا اشخاص به داخل منطقه هدف یا محیط عملیاتی. در عملیات اطلاعاتی در هر شکل آن، نفوذ ، فتح باب است. به عبارت دیگر،  اگر نفوذ انجام گردد ؛ اجرای عملیات مقدور خواهد شد. خروج از نفوذ در عملیات، عبارت است از عمل برداشتن یا دور کردن و خارج ساختن شخص یا اشخاص از منطقه هدف یا محیط عملیاتی. در این بخش هم، اگر عمل خروج، به موقع و سلامت از محیط عملیاتی پس از اجرای عملیات انجام گردد، کار عملیات پایان یافته اعلام می شود.

  انواع راه های نفوذ و خروج از نفوذ در عملیات ، عبارتند از: راه های زمینی، راه های هوائی، راه های دریائی و ترکیبی از راه های فوق.

  عوامل موثر در اتخاذ تصمیم برای نفوذ یا خروج از نفوذ در عملیات ، عبارتند از: تجهیزات موجود دردسترس،محل هدف، زمان مجاز برای انجام عملیات مورد نظر، وضعیت حریف، شرایط جوی، مسافت، تعداد پرسنل درگیر عملیات، مقدار تجهیزات همراه، موانع، شرایط جغرافیائی منطقه عملیات، محدودیت های موجود.

  انواع نفوذ در عملیات ، عبارتند از: نفوذ قانونی، نفوذ نیمه قانونی، نفوذ غیر قانونی. نفوذ قانونی، عبارت است از بهره برداری از پوشش های سیاسی موجود در سفارتخانه ها که طی آن فرد نفوذ کننده از مصونیت سیاسی برخوردار می شود. در این نفوذ، فرد نفوذ کننده را مقیم قانونی و محل فعالیت او را ، ایستگاه قانونی می نامند.

  نفوذ نیمه قانونی، عبارت است از ورود عناصر اطلاعاتی به کشور هدف با بهره گیری از اسناد حقیقی و پوشش های غیردیپلماتیک. در این حالت فرد نفوذ کننده را مقیم نیمه قانونی گویند و محل فعالیت او را ، پایگاه یا ایستگاه نیمه قانونی نامند.

  نفوذ غیر قانونی، عبارت است از نفوذ عناصر اطلاعاتی با استفاده از تابعیت جعلی و پرچم مجازی. در این حالت فرد نفوذ کننده را ، مقیم غیر قانونی می نامند.

  طرح ریزی در عملیات نفوذ، از لحظه دریافت دستور برای اجرای یک ماموریت شروع شده و شامل موارد مشروحه زیر می باشد: ارزیابی هدف، اتخاذ تصمصم در مورد عواملی که باید برای وصول به آن و اجرای ماموریت ، مورد استفاده قرار گیرد، اتخاذ تصمیم روی نوع آموزش های مورد نیاز برای عوامل مورد نظر، تعیین روش نفوذ و خروج از نفوذ، اقدامات لازم در جهت تامین تجهیزات لازم برای آموزش عوامل ذی ربط وپشتیبانی ماموریت و استقرار و توجیه و هماهنگی های لازم، توجیه عوامل در خصوص طرح اجرائی نفوذ و خروج از نفوذ، تصویب طرح (4).

  سون تزو می گوید: « قبل از مخاصمات، جاسوسان و عوامل اطلاعاتی مخفی باید دور وبر دشمن را از دوستان احتمالی او خالی کنند و بین او و متفقینش جدائی بیفکنند و از دست زدن به هر نوع فعالیت های پنهانی و عملیات براندازی خودداری نکنند. از انتشار و اشاعه شایعات دروغ و اخبار و اطلاعات فریبنده و اغفالگر غافل نشوند، با گسترش دامنه فساد و آلودگی در میان کارمندان دولت ایجاد تشتت و نفاق در جامعه و دامن زدن به اختلافات داخلی و تشدید آنها نوعی ستون پنجم که بتواند حریف را از داخل خود منفجر کند به وجود آورند » (5).

  آموزه های نفوذ و خروج از نفوذ، عملا برای براندازی حریف و پیشبرد اهداف اطلاعاتی سازماندهی شده و تجربه نزدیک آن نفوذ دیپلمات های انگلیسی به کشور در فتنه 88 بود که آقای دیوید میلبند، وزیر امور خارجه وقت انگلیس در مصاحبه می گوید: « کارحکومت ایران تمام بود ، خدا ایران را نگهداشت ». (6 )

  کلید واژه ها

   نفوذ، خروج از نفوذ، منطقه حفاظت شده، داستان پوششی.

  ارجاعات

  1 نفوذ، دانشکده علوم و فنون فارابی، ص 1.

  2   جزوه درسی نفوذ و خروج از نفوذ، مرکز آموزش ساحفا جا، سال 1359، ص 1.

  3 -  عمید حسن، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، سال 1358، ص 1040.

  4 جزوه درسی نفوذ و خروج از نفوذ، مرکز آموزش ساحفا جا، سال 1359، ص 1 - 11.

  5 تزو سون، هنر جنگ، اداره عقیدتی سیاسی سماجا، ترجمه محمد کی، سال 1358، ص 21.

  6 مصاحبه تلویزیونی وزیر امور خارجه وقت کشور انگلستان ، از اخبار ساعت 2100

   

   

   

نظر شما