You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نظم انتظامی     Order of Police

  نظم انتظامی، نظم برآمده از قانون و فعالیت های یگان های انتظامی و همکاری و مشارکت شهروندان برای تامین نظم اجتماعی و منافع عمومی و تسهیل در استقرار امنیت عمومی می باشد (1).

  نظم عبارت است از این که هر چیز در سر جای خودش قرار گرفته باشد. به تبع این تعریف عدل آن است که هرکس در جای خودش قرار داشته باشد نظم برای گردش خوب کارها در سازمان لازم است و دستورالعمل نظم برای افراد و تجهیزات چنین است: انتخاب صحیح افراد و قراردادن ایشان در جای مناسب خویش و انتخاب صحیح تجهیزات و استفاده از آنها در جای مناسب  (2).

  نظمی را که فرماندهی انتظامی ایجاد می کند، نظم انتظامی گویند. نظم انتظامی تاکتیک است ، فعالیتی است که در حال انجام می شود و تغییر فوری ایجاد می کند و می تواند تقویتی و حمایت کننده و یا بازدارنده و احتمالا قهری باشد. درحالت عادی، وقتی که صنعت ارابه سازی وخودرو وجود نداشت، حرکت مردم درسطح معابر به صورت پیاده و معمولی ادامه داشت و یا به عبارتی همه معابر پیاده رو بودند، حتی شاید لازم نبود در حرکت از سمت راست هم اقدام شود. اما وقتی سرعت تحرک به واسطه وجود صنعت خودروسازی در سطح معابر عمومی توسعه یافته و خطر تصادف و بروز تلفات و ضایعات افزایش پیدا می کند، قانونگذار قائل به وجود قوانین ترافیکی است و حرکت پیاده ها را از پیاده رو و تحرک خودرو ها و سایر وسائط نقلیه را از سواره رو تعیین می نماید. از این روی برای سلامت تردد ها از عرض خیابان ها قائل به وجود چراغ قرمز در تقاطع هابرای توقف خودروها می گردد. عامل اجرای قانون در این زمینه مبادی تخصصی نیروی انتظامی یا پلیس راهنمائی و رانندگی است.

   نظم انتظامی، از ملزومات زندگی اجتماعی و پیش درآمد امنیت انتظامی است. در توصیف مراکز اجتماعی و تمدنی، یکی از شاخص های مهم، توصیف وجود نظم و عوامل نظم انتظامی و کارآمدی آنان است. نظم، هر کس را در جای خودش قرار می دهد. به رعایت نوبت کمک می کند، سرعت انجام امور را افزایش می دهد. به اعتباری نظم می تواند بخشی از عدالت باشد. رعایت نظم، رعایت قانون و رعایت نوبت و احترام به حقوق دیگران است. در فعالیت های انتظامی، تلاش در جهت برقراری نظم انتظامی، تاکتیک است و به تبع آن امنیت انتظامی استراتژی. نیروی انتظامی برای رسیدن به امنیت انتظامی ، باید آرایش منطقی و مناسب نظم در جامعه را مطالعه و طراحی و اجرا نماید. تاکتیک نظم ، با رعایت قانون در جامعه اجرائی می شود و این امر مهم بدون وجود و مشارکت و اشراف عمومی پلیس در جامعه امکان پذیر نیست. برای این کار باید علت های بی نظمی و عوامل بی نظمی و موانع موجود در این مسیر شناسائی و هر کدام به نوبت و رعایت اولویت های مربوطه ، بر طرف گردند.

  نیروی انتظامی برای کسب توانائی، جهت اجرای مفاد قانون نیاز به سرمایه گذاری های کلان تعلیم و تربیتی برای عوامل خود و همچنین خرید وسائل و تجهیزات و سلاح ومهمات و ادوات تخصصی و زمانی دارد. به عبارت دیگر، برای رسیدن به استاندارد های قانونی مورد نظر برای نظم انتظامی و به تبع آن امنیت انتظامی، باید هزینه کرد. امنیت امری است هزینه برو پر خرج . امنیت ارزان قیمت مصداق نا امنی است. در دنیای پیشرفته حکومت ها برای امنیت به طور واقع بینانه هزینه کرده و قائل به صرفه جوئی نیستند. نظم و امنیت، خود به خود و به صورت اتفاقی در جامعه به وجود نمی آیند. به عبارت بهتر، نظم نیاز به ناظم دارد، ناظم هم برای انجام کارش نیاز به ابزارنظارت و کنترل و اشراف اطلاعاتی و ضمانت اجرا و عوامل برخورد مقتضی دارد. فرماندهی انتظامی ناظم قانونی جامعه است. نظم انتظامی پیش نیاز نظم اجتماعی است و به اعتباری با تکرار و استمرارو توسعه نظم انتظامی وصول به نظم اجتماعی تسهیل می گردد. نظم انتظامی تمرینی است برای رسیدن به نظم اجتماعی. نظم اجتماعی، مرحله بالاتری از مرحله نظم انتظامی است و با آن رابطه مستقیم دارد. در تعریف آن گفته می شود: « نظم اجتماعی، محصول مشارکت دولت و همه آحاد جامعه در برقراری شرایطی است که، در آن افراد بتوانند زندگی نموده و در جهت دستیابی به اهداف فردی و جمعی مشترک فعالیت نمایند » (3). چلبی می گوید: « درنظم اجتماعی، روابط مبادله ای در مجموعه ای تعاملی عمدتا از نوع مبادلات نا متقارن گرم است. در این نظم روابط مبادله ای در بستر روابط جامع انتشاری و عاطفی صورت می گیرد. 

  ترکیب نظم اجتماعی، از تعهد، اندیشه، پول و زور، پاسداران اصلی و ژنریک هر نظم اجتماعی هستند. کم و کیف هر کدام از آنها در هر نظم اجتماعی تجربی متفاوت و متغیر است و میزان تکیه نظم بر هر کدام از آنها بستگی به عوامل بیشماری، از جمله بستگی به فاز جامعه دارد. یعنی اگر جامعه در فاز اقتصادی باشد، نظم اجتماعی آن بیشتر متکی بر پول و ثروت است و در صورتی جامعه که در فاز اجتماعی باشد، نظم آن بیشتر وابسته به تعهد است. در صورتی که جامعه در فاز سیاسی باشد، نظم آن بیشتر اتکاء به زور دارد. اگر جامه در فاز فرهنگی باشد، نظم آن نیز بیشتر تکیه بر اندیشه دارد » (4).

  کلید واژه ها

   نظم، انتظامی، قانون، یگان های انتظامی.

  ارجاعات:

  1 مقاله امنیت انتظامی، سال 1393، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا.

  2 - رضائیان علی، اصول مدیریت، سمت،، چاپ چهار دهم، سال  1372، ص 14.       

  3   مقاله امنیت انتظامی، سال 1393، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا.

  4 چلبی مسعود، نظم اجتماعی، نشر نی، چاپ اول، سال 1375، ص 39 86.      

   

نظر شما