You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • منشاء های جمع آوری اخبار  Collected news source   

  منشاء، شخص، شئی، مکان، فعالیت و وضعیتی است که سبب به وجود آمدن اخبارمی گردد (1).

  منشاء را جای پیدا شدن، محل پیدایش، محل نمو و پرورش ، معنا کرده اند (2). منشاء خبر محل پیدایش خبر است و خبر را باید نزد منشاء جستجو کرد. بدون وجود منشاء و بدون پیدا کردن منشاء و تعیین منشاء ، کار جمع آوری اخبار به نتیجه نخواهد رسید .  شبکه اطلاعاتی با مشخصات ویژه، الزامات خاص خود را دارد و برای مطالعه و شناخت کامل منشاء و کنترل آن و در نهایت جلوگیری از بروز وقایع، حوادث و پدیده های ناخواسته و مقابله منطقی و کارآمد با آن تشکیل می شود. بنابراین، منشاء علاوه بر این که به وجود آورنده خبر است ؛ علت وجودی شبکه اطلاعاتی است. هر منشاء ، شبکه خاص خود را دارد، اگر منشاء یک عنصر سیاسی اپوزیسیون است و نیات براندازی دارد، شبکه اطلاعاتی کارآمد سیاسی و امنیتی را می طلبد. اگر منشاء ، یک عنصر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است، شبکه تخصصی خود را می طلبد و سازمان اطلاعاتی باید از توانمندی لازم برای تشکیل شبکه موردنیاز احتمالی ، برخوردار باشد (3).

  منشاء، سوژه جمع آوری اخبار است و به اعتباری درحوزه های امنیتی، منشاء می تواند عامل تهدید باشد. با وجود منشاء است که سازمان اطلاعاتی ، علت وجودی پیدا می کند؛ همان طور که امنیت با وجود تهدید، علت وجودی پیدا می نماید. درحوزه اطلاعات انتظامی ، منشاء ، سوژه جمع آوری اخبار است و دامنه وضعیت منشاء های این سازمان ، می تواند از منشاء های انسانی با موقعیت های بالای اجتماعی و مردمان شریف و شهروندان شایسته و فرهیخته ای که بعضا باید برای حفظ امنیت ، آنها  عملا حفاظت شوند ؛ تا افرادی که در شمار شهروندان ناهنجار محاسبه می شوند تسری داشته باشد. انواع منشاء ها عبارتند از: اشخاص به عنوان منشاء، اشیاء به عنوان منشاء، اماکن به عنوان منشاء، فعالیت ها به عنوان منشاء و اوضاع به عنوان منشاء. اشخاص به عنوان منشاء، افرادی که سوژه سازمان های اطلاعاتی بوده و نیات و فعالیت ها و مقدورات آنها برای این قبیل سازمان ها ، باید کاملا شفاف و مشخص گردد.اشیاء به عنوان منشاء، شامل اشیائی که با کنترل آنها می توان به وضعیت منشاء انسانی ، دسترسی پیدا کرد. شئی به عنوان منشاء ، منسوب به منشاء انسانی است. مثل خوردوها، هواپیماها، شناورها، کتاب ها، مقالات و غیره. اماکن به عنوان منشاء، شامل مکان های منسوب به منشاء های انسانی است؛ که با کنترل آنها ، می توان به وضعیت منشاء انسانی پی برد. مثل منازل، محل کار، پاتوق ها، محل های قرار و غیره. فعالیت ها به عنوان منشاء، شامل فعالیت های منسوب به منشاء انسانی است.

   فعالیت به عنوان منشاء ، هر تحرک و فعالیتی که معنا دار بوده و برای عوامل اطلاعاتی خبری را در بر داشته  باشد ، مثل : مسافرت منشاء انسانی که سرمایه گذار قاچاق مواد مخدر از خارج کشور می باشد از تهران به استان خراسان و یا سیستان و بلوچستان که ، برای افسر اطلاعات مبادی مبارزه با قاچاق مواد مخدر معنا دار می باشد.

  اوضاع به عنوان منشاء، شامل وضعیت هائی است که با مشاهده آنها افسران اطلاعاتی می توانند به اوضاع منشاء انسانی آگاهی پیدا کنند. در ورود به یک شهر مشاهده می کنید که پرچم های سیاه برافراشته شده است. بدیهی است که ساده ترین برداشت از این وضعیت می تواند عزاداری باشد ، به عبارت بهتر شکل کار می تواند حاوی خبر باشد .  (4).  

  در حوزه علوم انتظامی پرداختن به پیاده های عوامل تهدید، کار مبادی آشکار انتظامی است.وظیفه مبادی اطلاعاتی ، پرداختن به راس هرم سازمان تهدید کننده نظم و امنیت و ناقض قانون ، در حوزه استحفاظی است. بنابراین، منشاء های انسانی درشبکه های اطلاعات انتظامی ، باید عناصر عالی رتبه و روساء و رهبران سازمان حریف باشند.منشاء های انسانی می توانندپیاده های حریف هم باشند،وقتی تلاش مبادی جمع آوری اخبار در رسیدن به راس هرم حریف ، بی نتیجه مانده باشد، می توان از پیاده ها هم ، به راس هرم رسید. در معادله شبکه اطلاعاتی و یا جمع آوری اخبار، منشاء به تنهائی ، یک طرف معادله است. در بین نقش های متفاوت منشاء های جمع آوری اخبار در اطلاعات انتظامی، نقش منشاء انسانی ، از همه بارز تر و هدف اصلی جمع آوری اخبار است. بقیه نقش ها هم در رابطه با نقش منشاء انسانی هستند. اگر منشاء انسانی در دسترس نباشد، اشیاء مربوط به منشاء انسانی به عنوان منشاء جمع آوری اخبار مورد مراجعه قرار می گیرند . (5).

  کلید واژه ها

  منشاء، جمع آوری اخبار.

  ارجاعات:

  1-      مبانی اطلاعات، معاونت آموزش ناجا، چاپ دوم، سال 1373، ص 40.

  2-     عمید حسن، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، چاپ سیزدهم، سال 1358، ص 996.

  3-     جمع آوری و پرورش اخبار، معاونت آموزش، چاپ اول، سال 1388، ص 43.

  4-     طرح ریزی اصلی در اطلاعات، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا،سال 1393، ص 32 33.

  5-     جمع آوری و پرورش اخبار، معاونت آموزش، چاپ اول، سال 1388، ص 44.

   

   

   

نظر شما