You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



 • گذرنامۀ عادی Passport     

  گذرنامه عادی سندی است که توسط پلیس گذرنامه نیروی انتظامی و در خارج از کشور توسط مأموران کنسولی و دفاتر نمایندگی دولت ج.ا.ا برای مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور یا اقامت آنان در خارج از کشور صادر می­شود. گذرنامۀ عادی قهوه­ای رنگ بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور پنج سال است (1).

  گذرنامۀ عادی مدرکی است که ضمن تعیین ملیت افراد، احراز صلاحیت آنها برای خروج از کشور نشان می­دهد. از این گذرنامه معمولاً برای تهیه مقدمات کار و کسب اطلاعات عملیاتی استفاده می­شود؛ زیرا دارنده آن کمتر مورد سوءظن عوامل کشور هدف قرار می­گیرد . تهیه ویزا برای گذرنامۀ عادی با مشکلات فراوانی روبه رو است . از این رو داشتن پوشش قوی برای حضور در کشور هدف از لزومات استفاده از این نوع ویزاهاست (2). صدور گذرنامۀ عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با مأموران کنسولی یا مأموران سیاسی عهده دار امور کنسولی است.

  مطابق فصل چهارم قانون گذرنامه، گذرنامۀ عادی براي افراد با شرايط زير صادر مي­شود:

  ماده 15 - محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند با رعایت قانون وظیفه عمومی.

  ماده 16 - به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:

  1- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.

  2- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد.

  3- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت وکلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند (3).

  ماده 17 - دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی ‌طبق ضوابط و مقرراتی که درآیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

  ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

  1- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند، با اجازۀ کتبی ولی یا قیم آنان.
  2- مشمولین وظیفه عمومی با اجازۀ کتبی اداره وظیفه عمومی.

  3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل در خواست گذرنامه.

  ‌فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادی

  ماده 24 - گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ‌ممنوع و یا محدود نموده باشد (4).

  کلید واژه­ها

   گذرنامۀ عادی، ویزا ، مأموران کنسولی.

  ارجاعات

   

  1-                    مکتبداری، فردین. مجموعۀ سوالات ارزیابی کارایی کارکنان. معاونت آموزش ناجا، 1387، صص 122-121.

  2-                    صفری، اسکندر.فرهنگ واژه ­های اطلاعاتی و امنیتی.تهران: مرکزآموزش امام مهدی (عج) ساحفاناجا، 1382، ص 106.

  3-                    گرمابدري، تقي. طرح ريزي اطلاعات انتظامي.تهران: دانشگاه علوم انتظامي مع آموزش، 1386، ص60.

  4-                    قانون گذرنامه ، برگرفته از وبگاه وزارت امور خارجه ايران .

   

   

   

   

نظر شما