You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نقشه خوانی

  نقشه خوانی، مقدمه ­ای بر تفسیر و استفاده از نقشه است (1). نقشه خوانی، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ­هاﯼ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻨﻌﮑﺲ شدﻩ اﺳﺖ (2).

  استفاده از نقشه سابقۀ طولانی دارد. نقشه­ های امروزی نتیجۀ یک دوره تکامل طولانی در فن نقشه ­برداری و تهیه نقشه است. به موازات تکامل فنون تهیه نقشه، کاربرد آن نیز زمینه بیشتری یافته است؛ به طوری که در حال حاضر علاوه بر زمینه­ های فنی و تخصصی، در زندگی عادی مردم استفاده از نقشه متداول شده است.

  نقشه­هایی که مستقیماً از زمین برداشته شده و همچنین نقشه ­های مختلفی که در موضوعات متفاوت اعم از شاخه­ های جغرافیا یا علوم دیگر تهیه می­ شود، ممکن است در تفسیر آنها از اصول و روش­ های متفاوت استفاده شود؛ ولی اصول کلی درخواندن تمام نقشه ­ها و استفاده از اطلاعات در همۀ آنها، از قواعد یکسانی تبعیت می­ کند(3).

  اگر چه، در تمام رشته­ های علوم زمین و بعضی علوم دیگر، از نقشه به عنوان یک وسیلۀ آموزشی به طور وسیع استفاده می­شود، ولی برای جغرافیا نقشه اهمیت دیگری دارد. در علوم نظامی نقشه علاوه بر اینکه یک وسیله آموزش است، یک ابزار اساسی در پژوهش و همچنین در ارائه نتایج و کاربرد  آن است. در واقع نقشه خوانی استفاده از ساختار نقشه و مناسبات آن با زمین واقعی و همچنین محدودیت­ها و مزایای آن است. بدین ترتیب نقشه در تحقیقات نظامی هم منبع اطلاعات است، هم ابزار مشاهده و هم وسیلۀ ثبت مشاهدات است و هم وسیله تجزیه و تحلیل؛ و بالاخره بهترین وسیله برای تشریح و توضیح پدیده­ های جغرافیایی است(4).

  کلیدواژه ­ها

   نقشه، نقشه خوانی، جغرافیا.

  ارجاعات

  1- جداری عیوضی، جمشید. نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا.تهران: انتشارات پیام نور، 1377، ص 5 .

  2- رضوانی، علی اصغر. نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها. تهران: نشر سمیرا، 1387،ص 7.

  3- حسنعلی زاده، رضا. آشنایی مقدماتی با مفاهیم نقشه و نقشه خوانی برای دانش آموزان. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1387، ص 21.

  4- جداری عیوضی، جمشید. همان، ص 5.

  5- جعفری، عباس. نقشه خوانی. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1391، ص 1.

نظر شما