You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • معرف:

  1- معادل انگلیسی:  Types Of Border

  2-تعریف: انواع مرز اصطلاحی است در ادبیات مرزی مرزها بر اساس شکل ها و عوامل مختلف، به انواع متفاوتی تقسیم بندی و بررسی می شوند (1).

  متن:

  باگز جغرافیدان آمریکایی بر حسب شکل ، چهار نوع مرز را معرفی می­کند:

  مرزهای فیزیوگرافیک: مرزهایی که در امتداد عوارض زمین مانند رودخانه، کوه، دریاچه و ... کشیده شده­اند.

  مرزهای هندسی: بر اساس طول و عرض جغرافیایی و یا در امتداد خطوطی که بعضی نقاط مشخص هندسی را به یکدیگر وصل می کنند، پدید می ­آیند.

  مرزهای انسانی- جغرافیایی: در امتداد پدیده­هایی مثل راه آهن، جاده و کانال کشیده می­ شوند.

  مرزهای ترکیبی: مرکب از هر سه نوع مرز پیش گفته هستند (2).

  هارتشورن مرزها را از نظر پیدایش و تطبیق آنها با گروه­های قومی- زبانی به پنج دسته تقسیم می­کند (3).:

  الف) مرزهای پیش از سکونت( Antecedent Borders): مرزهایی که از سوی مهاجران در سرزمین­های خالی از سکنه پدید می آید.

  ب) مرزهای پیشتاز (Pioneer Borders): مرزهایی که پیش از اسکان مردمان در طبیعت وجود دارد.

  ج) مرزهای تطبیقی ( Subsequent Borders ): بر اساس تقسیم یک ملت یا کشور، به چند قطعه به تناوب و به گونه تطبیقی پدید می­آیند.

  د) مرزهای تحمیلی (Superimposed Bordesrs ): مرزهای خطی اروپایی که در دوران اولیه پیدایش، به دیگر بخش­های جهان تحمیل شد.

  ه) مرزهای متروکه ( Relict Borders ): که به علت بی اعتبار بودن اهمیت ندارد ولی آثار آن هنوز در چشم­انداز نمایان است (4).

  مرزها را از نظر تطابق آنها با عوارض طبیعی به دو گروه تقسیم کرده ­اند:

  الف) مرزهای طبیعی: انواع مرزهایی که با استفاده از عوارض طبیعی مشخص می شوند که عبارت اند از:

  1- مرزهایی که در امتداد یک رشته کوه کشیده می­شوند.

  2- مرزهایی که در امتداد مسیر رودخانه، کانال یا دریاچه علامت گذاری می­شوند.

  3- مرزهایی که از میان بیابان، جنگل و باتلاق عبور می­کنند.

  ب) مرزهای هندسی یا مصنوعی: زمانی که برای تعیین خط مرز،از خطوط نصف النهار، مدارها یا خطوط مستقیم و مدور استفاده کنند (5).

  شکل هندسی مرزها نیز مبنای تقسیم بندی دیگری است که به سه صورت کلی قابل بحث است:

  الف: محدب؛

  ب: مقعر؛

  ج: مستقیم (6).

  مرزها را با نگرش حقوقی و بر اساس نوع شناسایی(رسمیت) بین المللی آنها نیز به مرزهای دو فاکتو و دوژوره تقسیم می­کنند (7).

  نوع دیگر از طبقه­ بندی مرزها تقسیم بندی بر حسب ماهیت یا فضای تشکیل دهنده آنها است. بر این اساس، مرزها را می­توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد:

  الف) مرزهای خشکی: منظور از مرزهای خشکی تمامی مرزهای بین المللی است که در فضای خشکی یک سرزمین وجود دارند و تفکیک کننده قلمرو دو کشور همجوار محسوب می­شوند.

  ب) مرزهای هوایی: به امتداد مرزهای سطح زمین(اعم از خشکی و آب ها) در فضای بالای سر این مرزها اطلاق می­شود.

  ج) مرزهای آبی: مرزهای آبی به دو دسته تقسیم می­شوند:

  1) مرزهای رودخانه­ای(رودهای بین المللی)؛

  2) مرزهای دریایی(8).

  واژگان كليدي:

  انواع مرز، مرزهای هندسی، مرزهای انسانی، مرزهای طبیعی.

  ارجاعات:

  1. معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ 15. جلد 4. تهران: انتشارات سپهر؛ 1379.
  2. دره، میرحیدر. جغرافیای سیاسی.تهران: وزارت آموزش و پرورش؛ 1376. ص 108.
  3. دره، میرحیدر. مبانی جغرافیای سیاسی.تهران: سمت؛ 1381. ص 112.
  4. درایسدل و جرالد اچ بلیک. جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا. ترجمه: دره میرحیدر. تهران: وزارت امور خارجه؛ 1374. ص 108.
  5. دره، میر حیدر. همان. ص 172.
  6. عزتی، عزت الله. ژئوپلتیک در قرن 21. تهران: سمت؛ 1380. ص 90.
  7. زرقانی، سید هادی. مقدمه­ای بر شناخت مرزهای بین المللی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386. ص 50.
  8. همان. ص 65 -85.

  گروه ارائه دهنده مقاله:

  "امور مرزي"

نظر شما