You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • استراتژی        Strategy

  استراتژی، اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی، نظامی و مدیریتی به کار می رود و عبارت است ازایده، الگو، نقشه یا روش اجرایی که دستیابی به هدف ها یا مأموریت ها را با استفاده موثر از منابع و مقدورات، ممکن ساخته و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین سلسله فعالیت ها برای رسیدن به هدف نهایی، ایجاد می نماید(1).

  ریشه واژه»استراتژی» واژه یونانی »استراتژیا» (strategia) به معنای فرماندهی و رهبری است، و معنای ساده آن عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف است. استراتژی، به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح ونقشه برای رو برو شدن با او در مناسب ترین وضع، می باشد. تعیین استراتژی، یعنی آنچه را که ممکن است در آینده روی دهد پیش بینی کنیم، همه شرایطی را که احتمال دارد با آن رو برو شویم مشخص سازیم و تصمیمی که باید در برابر هر یک از این شرایط گرفته شود، از پیش بدانیم.

   در تعریف استراتژی، گفته شده که استراتژی، هماهنگ ساختن عملیات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی است، که به منظور پیشبرد یک هدف ملی ـ اعم از رزمی و دفاعی یا طرح توسعه اقتصادی ـ صورت می پذیرد. برابر واژه استراتژی در زبان انگلیسی، واژه راهبرد در زبان فارسی به کار برده می شود.

  راهبرد از اقدامات و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. راهبرد چگونگی دستیابی به اهداف را مشحص می کند و به این که اهداف چه چیز هستند، یا باید باشند، یا چگونه تعیین می شوند کاری ندارد (2).

  کلید واژه ها

  استراتژی، طرح و نقشه، عملیاتی، نظامی، توسعه اقتصادی.

  ارجاعات

  1-     محمد نژاد، میرعلی و محمد تقی، نورورزی. فرهنگ استراتژی. تهران: انتشارات سنا؛ 1380. ص 8.

  2-     روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385. ص 17.

  سایر منابع:

  1-  نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  2-   رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما