You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اقدامات کنترلی تاکتیکی Tactical control measures 

  اقدامات کنترلی تاکتیکی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و عبارت است از آن عده از اقدامات ترسیمی، که به منظور نشان دادن وضعیت یا مأموریت یگان­ها، بر روی نقشه یا کالک عملیاتی صورت می­ گیرد. مانند : اقدامات کنترلی در آفند، پدافند، تک ایذایی، پاتک و حرکات به عقب (1).

  اقدامات کنترلی تاکتیکی، شامل آن تعداد از انجام کارهای ترسیمی است که به منظور روشن شدن وضعیت نیروها و همچنین نوع مأموریت یگان­ها بر روی نقشه و یا کالک نشان داده می­شود که با به کار بردن آنها، وحدت تلاش­­ ها به دست می­آید(2).

  اقدامات کنترل تاکتیکی، شامل موارد زیر می باشد:

  • هدف

  هدف، معمولاً به وسیله رده بالاتر واگذار می ­شود و به طور معمول یک عارضه، منطقه جغرافیایی یا عناصری از نیروی دشمن می­ باشد.

  • خط عزیمت

  به منظور ایجاد هماهنگی در آغاز تک، تعیین شده و باید به نحوی باشد که به آسانی در روی زمین و نقشه، قابل تشخیص باشد.

  • زمان تک

  معمولاً زمان تک، از رده بالاتر ابلاغ می­ شود و این زمانی است که عناصر مقدم یگان­های تک­ور، باید از خط عزیمت عبور کنند.

  • خطوط حد

  خطوط حد به منظور واگذاری منطقه مسئولیت در تک و همچنین برای کنترل آتش­ها و مانور یگان­ها، تعیین می­ شوند.

  • محور پیشروی

  به منظور تعیین و ابلاغ سمت عمومی حرکت یک یگان، تعیین و بیشتر در عملیات یگان­های زرهی استفاده می­شود.

  • منطقه تجمع

  منطقه­ای است که یگان قبل از آغاز تک، تهیه ­های لازم را در آنجا انجام می­دهد. این منطقه باید، برای یگان­های اشغال کننده، اختفا و پراکندگی فراهم نماید.

  • خطوط خیز

  معمولاً بر سمت پیشروی عمود بوده و در امتداد عوارض مشخص تعیین و رسم می­شود. این خطوط به منظور کنترل حرکت یگان­ها به جلو می­باشد.

  • نقطه بازرسی

  به شکل دایره، در روی کالک رسم می­شوند و از این خطوط برای گزارش موقعیت و درخواست آتش و ابلاغ دستورات رده بالا، در مورد واگذاری هدف به خط عزیمت و یا منطقه تجمع جدید، استفاده می­ کنند.

  • نقاط تماس

  نقطه مشخصی است که فرمانده رده بالاتر مایل است فرماندهان زیردست در این نقاط، طرح ­ها و اقدامات خود را از نزدیک هماهنگ نمایند (3).

  اقدامات کنترل تاکتیکی، به منظور کنترل مانور یگان­ها و عناصر پشتیبانی مورد استفاده قرار می­ گیرد (4).

  کلید واژه ها

   اقدامات کنترلی تاکتیکی، اقدامات ترسیمی، مأموریت یگان ها، پاتک.

  ارجاعات:

  1-رستمی محمود. فرهنگ واژه­های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 109.

  2- کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 23.

  3-   همان. ص 7-23

  4-   احمدی بهروز. عملیات گشتی، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 27.

  سایر منابع:

  1- کریمی داریوش. تاکتیک تیم، گروه، دسته. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1387.

  2-      نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

   

نظر شما