You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • بار مبنا Basic load      

  بار مبنا، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از مقدار مهماتی که با کارکنان و وسایل سازمانی یگان، حمل می شود. مقدار بار مبنا برابر سهمیه تعیین شده بوده و در صورت مصرف برای عملیات، باید مقدار مهمات مصرف شده از هر نوع را، جایگزین نمود(1).

  بار مبنا، مقدار مهمات مجازی است که به وسیله افراد و وسایل ترابری سازمانی یک یگان، حمل و یا یک یگان در هر زمان، مجاز به نگهداری آن می باشد. مقدار آن، در مورد مهمات جنگ افزارها، بر حسب تعداد و در سایر موارد بر حسب وزن و مقیاس های دیگر تعیین می شود.

  بار مبنا معمولاً به شکل یک مقدار ثابت از طرف مقامات عالیه ارتش (فرماندهان نیروها) تعیین و تغییرات بعدی آن، منوط به تغییرات تعداد جنگ افزارها در جدول سازمانی می باشد (2).

   یکی از عوامل مؤثر موفقیت در رزم، آماد به موقع مهمات است. قدرت جنگ افزارها، بستگی کامل به کیفیت مهمات داشته و جنگ افزار فاقد مهمات، به آهن پاره  دست و پاگیری، بیشتر شبیه است. سربازان باید از هر موقعیت، برای تکمیل مهمات خود استفاده نمایند. فرماندهان باید به سربازان  توصیه نمایند که از مصرف بی مورد مهمات خودداری نموده و دقت کنند که با هر فشنگ، یکی ازافراد دشمن را کشته یا زخمی نمایند(3).

  کلید واژه ها

   بار مبنا، مهمات مجازی، یگان حمل، سهمیه تعیین شده، مواضع دفاعی

  ارجاعات:

  1-   مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 216.

  2-  رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 135.

  3-   یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 336.

  سایر منابع:

  1-  نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما