You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • بارگیری عرضی       Cross loading 

  بار گیری عرضی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از روش متناسب تقسیم نیروها، ساز و برگ و جنگ افزارهای اجتماعی بین خودروهای مختلف. این کار، برای این انجام می گیرد که اگر در حین حرکت، خودرویی  منهدم یا گم شد، امکان ادامه مأموریت باشد (1).

  بارگیری عرضی، بهترین روش تقسیم نیروها، ساز و برگ و جنگ افزارهای اجتماعی بین خودروهای مختلف می باشد. پس از بررسی دقیق مأموریت و نحوه انجام آن، فرمانده با توجه به شناخت قبلی از توانایی های افراد تحت امر خود در صورت نیاز از یگان های دیگر شروع به انتخاب گروه گشتی می نماید.

  معمولاً فرمانده افرادی را انتخاب می نماید که در عملیات ها شرکت داشته و تجربیاتی دارند؛ ولی دقت در انگیزه های روحی و رزمی افراد نیز بسیار مهم است و می تواند در مأموریت ها، فرمانده را یاری کند. مسلماٌ نوع مأموریت و منطقه، وضعیت و امکانات دشمن، موانعی که قبل از رسیدن به هدف یا بعد از رسیدن به آن ممکن است پیش آید، شرایط جوی در انتخاب ساز و برگ مورد نیاز برای گشتی عوامل مؤثری هستند.

  علاوه بر تجهیزات و ساز وبرگ، گاهی به علت طولانی بودن مأموریت، فرمانده گشتی نیازمندی های دیگری هم پیدا می کند که با بررسی و برآورد دقیق، آنها را پیش بینی و برای تأمین آنها درخواست تهیه می کند و این امکانات و تجهیزات و نیروها، به طور متناسب بین خودروها تقسیم می گردد (2).

  کلید واژه ها

   بارگیری عرضی، تقسیم پرسنل، جنگ افزارهای اجتماعی.

  ارجاعات

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 138.

  2-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 8.

  سایر منابع:

  1-     پژوهش و تالیفات. مستندات آموزشی فرماندهان گردان عملیاتی. کرمان: قرارگاه عملیاتی مرصاد؛ 1384.

نظر شما