You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پدافند دورادور   Perimeter defense

  پدافند دورادور، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود. پدافند دورادور پدافندی است بر علیه تک دشمن، که در یک زمان و از هر سمت اجرا می گردد و منظور از آن، آماده بودن جهت پدافند از تمام سمت ها است. این پدافند، با تهیه مواضع سد کننده در پهلوها و عقب منطقه پدافندی، تأمین می گردد (1).

  با اینکه پدافند در درجه اول برای مقابله با تک دشمن در محتمل ترین معبر وصولی طرح ریزی می شود، این احتمال نیز وجود دارد که دشمن از یک سمت غیره منتظره یا سمتی که احتمال آن کمتر بوده، تک نماید. پدافند کننده، بایستی قادر باشد که تک دشمن را از هر سمت که اجرا شود دفع و با نیروهای نفوذ کننده و یا چریک، مقابله نماید.

   زمانی که استعداد نیروی خودی و وضع زمین اجازه دهد، کاربرد نیروهای احتیاط و یا نیروهای تامینی، بهترین وسیله جهت هدایت پدافند دورادور می باشد. در شرایطی که به علت کمبود نیرو، وضع زمین و یا قابلیت تمرکز، نتوان عناصر احتیاط را سریعاً و به موقع علیه تهدیدات بکار برد، بهتر است از ابتدا عوارض حساس داخل منطقه نبرد را، اشغال نمود (2).

   پدافند دورادور، یکی از ملاحظات اساسی پدافند است که منظور از آن آماده بودن برای پدافند از کلیه سمت ها است. این پدافند با تهیه مواضع سد کننده در پهلو ها و عقب منطقه پدافندی، تأمین می گردد (3).

  پدافند دورادور، در شرایط زیر اجرا می گردد:

  1-     یک یگان، از سایر یگان های خودی مجزا شده است.

  2-     یک یگان، مأموریت جداگانه ای داشته باشد.

  3-     یگان، به عنوان یک نقطه اتکا در پدافند متحرک عمل نماید.

  4-     یگان، به وسیله دشمن از نیروهای خودی جدا شده باشد.

  5-     به علت محدودیت زمین، از پشتیبانی متقابل بین یگان ها برخوردار نباشد (مانند جنگل و کوهستان)، در چنین شرایطی، یگان جدا شده، بایستی مواضع پدافندی خودی را طوری سازمان دهد که از جناح باز، فرصت تک به دشمن را ندهد (4).

  کلید واژه ها

   پدافند دورادور، تک دشمن، منطقه پدافندی، نیروهای نفوذ کننده، مواضع پدافندی.

  ارجاعات

  1-     روشن، علی اصغر و نوراله فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385. ص 42.

  2-     سمیعی، فیروز و سایرین. آئین نامه عملیات 2/ 01- 3 م جلد دوم ( عملیات پدافندی حرکات به عقب لجستیک احضار نیرو). تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ 1385. ص 19.

  3-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 204.

  4-     سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389. ص 97.

  سایر منابع:

  1-     ستاره، جلال. مرزبانی (1). تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1388.

  2-     احمدی، بهروز. تاکتیک اشرار. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  3-     کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  4-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

  5-     معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386.

  6-     معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات پدافندی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385.

  7-    کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

   

نظر شما