You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پدافند متحرک     Mobile defense

  پدافند متحرک، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می ­رود و عبارت است از پدافندی که در آن، دشمن در مواضع و منطقه از پیش تعیین شده خودی وارد شده و آفند می­کند. سپس برای نابودی کامل دشمن، نیروهای خودی با یگان احتیاط که دارای تحرک و قدرت رزمی مناسبی است، عملیات پاتک را انجام می ­دهد و دشمن در حال تک، در مواضع تعیین شده، نابود و منهدم می­ گردد (1).

  پدافند متحرک، با بکارگیری ترکیبی از آتش و مانور، آفند، پدافند و تأخیر، درصدد شکست تک دشمن و انهدام نیروهای آفند کننده است. در این پدافند، حداقل نیروی ممکن به منطقه­ای که باید در آن فقط پدافند شود، اختصاص می­یابد و حداکثر توان رزمی به نیروی احتیاط داده می­شود، تا به دشمن که در حال غلبه بر نیروی پدافندی است، بتازد و آن را نابود سازد(2).

  در اجرای پدافند متحرک، به تدریج و با نقشه قبلی، زمین به دشمن واگذار می ­شود. پدافند متحرک، با تشکیل و بکارگیری نیروهای پاتک، در مقیاس وسیع و شرایطی که ایجاد می شود، فرصت­هایی را در اختیار می­گذارد که عملیات کاملاً به آفند تبدیل شده و در صورت بهره­برداری مناسب از آن، به استفاده از موفقیت و تعاقب، منتهی خواهد گردید (3).

  کلید واژه ها

   پدافند متحرک، نابودی دشمن، قدرت رزمی، عملیات پاتک.

  ارجاعات

  1-     سنبلی محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389. ص 94.

  2-     سمیعی فیروز و سایرین. آئین نامه عملیات 2/ 01- 3 م جلد دوم(عملیات پدافندی حرکات به عقب لجستیک احضار نیرو).تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ 1385. ص 26.

  3-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 10-9

  سایر منابع:

  1-  کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  2-  احمدی بهروز. تاکتیک گردان. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380.

  3- نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  4-  معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات پدافندی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385.

  5-  رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما