You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • پدافند منطقه ای Area defense    

  پدافند منطقه ای، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از نوعی پدافند که در آن تمام نیروهای پدافندی، در منطقه ای که از آن پدافند می شود و رزم قطعی بایستی در آنجا صورت گیرد، سازماندهی و مستقر می گردد (1).

  پدافند منطقه ای پدافندی است که در آن سعی می شود، زمین مشخصی کنترل و یا حفظ شود و برای متوقف ساختن و دفع تک دشمن، روی آتش ها و نیروهای بکار رفته در مواضع پدافندی جلو تاکید می شود، بنابراین حداکثر توان رزمی به یگانهای در خط اختصاص داده خواهد شد. در پدافند منطقه ای فرمانده درگیری را کاملاً در منطقه پدافندی می پذیرد(2).

  فرماندهان با ترکیب عناصر گشتی، یگانهای اطلاعاتی و نیروهای احتیاط، شکاف های موجود در خطوط پدافندی را پوشاندهف مواضع را تقویت نموده و برای پس گیری مواضع پدافندی از دست رفته و ترمیم لجمن پاتک می نماید(3).

  پدافند منطقه ای، از دسترسی دشمن به زمین و یا امکانات مورد نیاز برای مدت زمان معین، جلوگیری می نماید. در پدافند منطقه ای، قسمت عمده توان رزمی یگان پدافند کننده با استقرار در مواضع پدافندی مستحکم، زمین مورد نظر را حفظ می نماید و دارای احتیاط متحرک و نسبتاً کوچک است (4).

   فرمانده نیروهای پدافند منطقه ای، با ایجاد اتصال مواضع مستحکم پدافندی به یکدیگر، در واقع پدافند را به شکلی ثابت سازماندهی نموده وسعی می نمایند نیروهای تک ور دشمن را در جلوی لجمن و با به کارگیری ترکیبی از موانع و آتش های متقاطع و متراکم منهدم نموده و عناصری از دشمن را که بتوانند به داخل این مواضع رخنه نمایند، با پاتک های محلی نابود و رخنه ایجاد شده را، ترمیم نمایند (5).

  کلید واژه ها

   پدافند منطقه ای، سازماندهی، مواضع مستحکم، مواضع رخنه

  ارجاعات

  1-  معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات پدافندی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 32.

  2-  معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1381. ص 147.

  3-سمیعی، فیروز و سایرین. آئین نامه عملیات 2/ 01- 3 م جلد دوم ( عملیات پدافندی حرکات به عقب لجستیک احضار نیرو). تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ 1385. ص 25.

  4-  سمیعی، فیروز و سایرین. 1385. ص 27.

  5-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 12-9.

  سایر منابع:

  1-   احمدی، بهروز. تاکتیک گردان. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380.

  2- کریمی، داریوش. تاکتیک تیم، گروه، دسته. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1387.

  3- کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  4-  سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389.

  5- نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  6- رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

نظر شما