You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پشتیبانی متقابل Mutual support       

  پشتیبانی متقابل، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی ومرزی به کار می رود و در هنگام پدافند، اجرا می گردد. پشتیبانی متقابل، توان هر گونه موضع پدافندی را افزایش می دهد. پشتیبانی متقابل، هنگامی صورت می گیرد که یگان های همجوار بتوانند منطقه پدافندی یکدیگر را با آتش مستقیم در جلوی خط مقدم، پوشش دهند و در نتیجه دشمن نخواهد توانست به منطقه پدافندی یک یگان حمله کند، بدون آن که در معرض آتش یگان مجاور قرار نگیرد (1).

  پشتیبانی متقابل، نوعی پشتیبانی است که یگان ها در مقابل دشمن در نتیجه مأموریت های محوله و مواضع آنها نسبت به یکدیگر و دشمن و توانایی های ذاتی شان برای یکدیگر، فراهم می سازند. پشتیبانی متقابل، یکی از ملاحظات اساسی در پدافند می باشد که درآن، آرایش نیروها و طرح ریزی آتش در عمق و عرض منطقه پدافندی، بایستی به نحوی باشد که یگان ها بتوانند یکدیگر را پشتیبانی متقابل نمایند (2).

  پشتیبانی متقابل هنگامی است که شکافهای موجود بین مناطق پدافندی با آتش پوشانده شود، به گونه ای که دشمن در حمله روزانه یا شبانه به یکی از مناطق پدافندی با قرار گرفتن در معرض آتش مستقیم منطقه دیگر، از انجام عملیات عاجز بماند.

  اشکال پشتیبانی متقابل به شرح زیر است:

  الف) تلاقی آتش: باید قدرت آتش و پشتیبانی متقابل سلاحهای واحدها، طوری طرح ریزی و آرایش یابند که بتوانند تمام مواضع پدافندی را در برگیرند.

  ب) تقاطع آتش: تقاطع آتش سلاحهای واحدهای جزء همجوار، با یکدیگر در یک نقطه مشخص (یعنی هر سلاح قادر باشد قسمتی از قوس آتش سلاح مجاور را بپوشاند).

  ج) سلاحهای ضد زره: سلاحهای ضد زره باید به نحوه تعبیه شوند که هر سلاح، حداقل با یک سلاح دیگر پشتیبانی متقابل داشته باشد.

  د) آنچه که در زمینه پشتیبانی متقابل در داخل یگانها باید پذیرفته شود(3).

   حصول پشتیبانی متقابل، ممکن است موجب حرکات یا تجمع عده ای گردد. شکاف بین یگان ها در پدافند، عمل پشتیبانی متقابل را مشکل می کند. لذا برای کنترل آنها، باید از سیستم مراقبت موانع، آتش های پیش بینی شده و گشتی ها استفاده کرد و در صورت تهدید دشمن، باید شکاف ها توسط عناصری از نیروی خودی اشغال و مراقبت شود (4).

  کلید واژه ها

   پشتیبانی متقابل، موضع پدافند، آرایش نیروها، طرح ریزی آتش.

  ارجاعات:

  1- معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات پدافندی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 6.

  2-  رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 220.

  3 معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات پدافندی. 1385. ص 25.

  4-  کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385. ص 81.

  سایر منابع:

  1- احمدی، بهروز. تاکتیک گردان. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380.

  2-    سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389.

   

نظر شما