You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تأمین گروه گشتی      Round Group Security 

  تأمین گروه گشتی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از اقداماتی که برای محافظت نیروهای گشتی در مقابل خطراتی که آنها را در حین انجام عملیات تهدید، می نماید انجام می شود (1).

  یکی از بزرگ ترین خطراتی که پیوسته هر گشتی را تهدید می نماید، وجود دام هایی (موانعی) است که دشمن بر سر راه های احتمالی آنها در سرزمین خود، ایجاد می نماید. بنابراین، گشتی بایستی همواره مراقب بوده و در هنگام انجام مأموریت به هر نقطه ای با شک و تردید و از دید یک مانع، نگاه کند (2).

   یکی از اقدامات کنترلی بسیار مهم در گشتی، توجه به تأمین است. تأمین گشتی را، تا اندازه ای یگان اعزام کننده برقرار می نماید، ولی پس از ورود گشتی ها به منطقه عملیات، این تأمین کافی نبوده و عناصر گشتی باید هر لحظه تأمین خود رابرقرار نموده و متکی به هیچ چیزی نباشند. اقدامات زیر برای رعایت تأمین توصیه می گردد:

  1-     برقراری تأمین های جلودار، عقب دار و پهلو دار و جناحین از عناصر گشتی و مشخص کردن مناطق مسئولیت و نحوه انجام وظایف آنها.

  2-     کلیه نفرات باید جنگ افزار، تجهیزات و بار و بنه خود را طوری محکم ببندند که از هر گونه سر وصدا، خودداری به عمل آید.

  3-     نفرات، باید استتار را کاملاً رعایت و اشیا براق را با رنگ یا گل، کدر نمایند.

  4-     افراد باید جنگ افزارهای خود را به حالت هجومی حمل کرده و هر لحظه آماده درگیری باشند.

  5-     رعایت سکوت، انضباط، سیگار نکشیدن، آتش روشن نکردن، را به عمل آورده و از انداختن وسایلی مانند کاغذ، دستمال، نایلون، قوطی کبریت، قوطی کنسرو و غیره در هر حال خودداری نمایند.

  6-     هر نفر از تأمین ها (جلودار، عقب دار، پهلو دار)، ضمن رعایت فاصله مناسب باید چهار طرف خود را شناسایی و کنترل و موارد مشکوک را، به فرمانده گزارش نماید (3).

  کلید واژه ها

   تأمین گروه گشتی، انجام عملیات، تهدید، یگان اعزام کننده، جنگ افزار، حالت هجومی.

  ارجاعات

  1-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمینو ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 9.

  2-     یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 362.

  3-     احمدی، بهروز. همان. 1375. ص 32.

  سایر منابع:

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

  2-     روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385.

  3-     کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

   

نظر شما