You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • تخمین مسافت Range determination     

  تخمین مسافت، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از اندازه گرفتن تقریبی مسافت یا فاصله بین دو نقطه در برد و عرض، به منظور بستن درجه صحیح روی جنگ افزار جهت تیراندازی دقیق و مؤثر روی دشمن و گزارش دادن صحیح محل نقاط (1).

  شرایط میدان رزم ایجاب می کند هر سرباز سریعاً بتواند با جنگ افزار مربوطه روی هدف مورد نظر، تیرانداری دقیق نماید و یا مشاهدات خود را در اسرع وقت به طور صحیح به فرمانده مربوطه، گزارش نماید. برای نیل به این منظور، بایستی با تمرینات و آموزش های مفید و استفاده از روش های ساده و عملی، تخمین مسافت را از راه ورزیدگی چشم و قدرت حافظه،فرا گرفت (2).

  روش های تخمین مسافت به شرح زیر می باشد:

  1-     تخمین مسافت در روز:

  الف: اندازه گیری مسافت بین نقاط مختلف از روی نقشه با استفاده از کلاه نقابدار.

  ب: روش تعیین مسافت بین نقاط در روی نقشه.

  ج: استفاده از یگان 100 متری.

  از روی شکل ظاهری، سرباز با تجهیزات همراه.

   همان طوری که سرباز، تخمین مسافت در برد را بایستی فرا گیرد؛ تخمین مسافت در عرض را نیز باید بداند؛ چون تعیین دقیق فواصل عرض، مستلزم استفاده از وسایل فنی دقیق است. ساده ترین روش، استفاده از انگشتان دست بر حسب میلیم است.

  (میلیم: زاویه دید شئیی یک متری را در مسافت 1000 متری، میلیم گویند)

  2-     تخمین مسافت در شب:

  چون صدا در هوا با سرعت نسبتاٌ ثابتی حرکت می کند، تخمین مسافت را از طریق صدا آسان نموده و به طور کلی چنانچه ببینیم (نور آتش سلاح را) و بشنویم (صدای تیر را)؛ مسافت را بهتر تخمین خواهیم زد (3).

  کلید واژه ها

   تخمین مسافت، اندازه گرفتن، بستن درجه صحیح، تیراندازی دقیق، گزارش دادن، میدان رزم.

  ارجاعات:

  1-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 28.

  2-     یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 30.

  3-     اداره کل پژوهش و تالیفات. رزم انفرادی ویژه پاسگاه های مرزی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1378. ص 31.

  سایر منابع:

  1-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما