You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • توان رزمی Combat power    

  توان رزمی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت از قابلیت های نیروهای مسلح یک کشور در مقایسه با قابلیت دشمنان در حال و آینده است (1). به عبارت دیگر کلیه ابزارها و نیروهای منهدم کننده، که یک واحد نظامی می تواند در برابر حریف در یک زمان مشخص به کار گیرد (2).

  توان رزمی، قدرتی است که در اختیار فرمانده یک یگان بوده و او می تواند از این قدرت، برای از بین بردن دشمن و انجام مأموریت در میدان رزم، استفاده نماید (3).

   توان رزمی، ترکیبی از عناصر مانور، قدرت آتش، تأمین و فرماندهی است. توان رزمی برتر، توانایی تمرکز نیروی کافی به منظور اطمینان از موقعیت و محروم نمودن دشمن از هر گونه فرصت فرار و یا اقدامات تلافی جویانه است. بر اثر توان رزمی برتر، نیروهای دشمن کشته، مجروح و اسیر شده و یا توانایی وی جهت اجرای عملیات آتی سلب گشته و افکار فرمانده متجاوز منجمد، گیج، هراسان و منزوی می شود و توان دشمن از هر گونه واکنش مؤثر و هماهنگ سلب می گردد (4).

   عوامل اصلی توان رزمی عبارت است از: یگان های مانوری و آتش های پشتیبانی و عوامل اضافی دیگری که ممکن است مورد توجه قرار گیرند؛ مثل پوشش و فریب تاکتیکی، تحرک، کنترل و هم آهنگی زمینی، گسترش نیروها، وضع جوی، پشتیبانی لجستیکی، جنگ های روانی، تأمین و جنگ های الکترونیکی. این عوامل همیشه و در هر وضعیت، مؤثر نیستند؛ بلکه برای هر وضعیت، بایستی عوامل مناسب را تعیین نمود (5).

  کلید واژه ها

  توان رزمی، قابلیت نیروهای مسلح، نیروهای منهدم کننده، یگان های مانوری، پشتیبانی لجستیکی.

  ارجاعات

  1-     سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389. ص 58.

  2-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 267.

  3-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 291.

  4-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 23-2.

  5-     کشاورزی، تیمور. طرح ریزی عملیات. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1387. ص 49.

  سایر منابع:

  1-     کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

   

نظر شما