You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • خط عزیمت Line of departure     

  خط عزیمت، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از خطی که برای تطبیق شروع تک در زمان و مکان مناسب، در نظر گرفته می شود و بایستی این خط طوری باشد که تشخیص آن روی زمین آسان بوده و به طور کلی عمود بر سمت تک باشد (1).

  خط عزیمت خطی است که جهت هماهنگی شروع حرکت یگان های تک ور، در زمان و مکان معین بکار برده می شود. این خط باید در روی زمین و نقشه قابل تشخیص بوده و تقریباً عمود بر سمت تک و تا حد امکان به هدف نزدیک باشد(2).

  خط عزیمت، یکی از اقدامات کنترلی تاکتیکی در تک می باشد و خطی است که به منظور ایجاد هماهنگی در آغاز تک تعیین می شود در این منطقه عناصر مانور کننده، ضمن اتخاذ صورت بندی لازم، با حرکت مداوم و سریع و استفاده از حفاظ، جان پناه، معابر مخفی، آتش های پشتیبانی و دود از خط عزیمت تا آخرین خط هماهنگی پیش می روند.

  خط عزیمت معمولاٌ به وسیله عارضه ای از زمین مشخص شده و بایستی به آسانی در روی زمین قابل تشخیص باشد و عموماٌ هم، بر سمت تک عمود است. این خط، بایستی دارای مسیرهای مخفی و پوشیده باشد و ضمن اینکه از دیده بانی و آتش مستقیم جنگ افزارهای دشمن پوشیده است و در کنترل قوای خودی می باشد (3).

  خط عزیمت می تواند لبه جلویی محل آرایش نیروها برای انجام ماموریت و یا تا سرحد امکان نزدیک به آن باشد و عده های هجومی در ساعت « س » از این خط جهت انجام عملیات عبور میکنند(4).

  کلید واژه ها

   خط عزیمت، اقدامات کنترلی، تک عمود، مسیرهای مخفی، دیده بانی.

  ارجاعات

  1-کریمی، داریوش. تاکتیک تیم، گروه، دسته. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1387. ص 97.

  2-   کریمی، داریوش. ص 60

  3-  معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386. ص 27.

  4-  معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات آفندی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1380. ص 15

  سایر منابع:

  1-     روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385.

  2-  کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  3- نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  4- رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

نظر شما