You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • خیز Bound      

  خیز، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از سریع ترین روش برای حرکت از یک جان پناه به جان پناه دیگر که در زیر پوشش آتش، انجام می پذیرد و یا هر یک از فواصلی که یک یگان در هنگام پیشروی نوبت به نوبت،  بپیماید (1).

  خیز، یک حرکت منفرد است و معمولاٌ از یک موضع پوشیده به موضع بعد ـ که غالباٌ تحت آتش توپخانه یا جنگ افزارهای کالیبر کوچک است ـ توسط افراد انجام می گیرد (2). برای آنکه زیر آتش دقیق دشمن، هدف غیرقابل نشانه­ گیری تشکیل دهیم، باید مبادرت به اجرای خیزهای پنج ثانیه نمود. چون به تجربه ثابت شده است که ماهرترین تیراندازان، بیش از پنج ثانیه وقت برای نشانه گیری و زدن هدف لازم دارند و بدین ترتیب، تیراندازان دشمن کمتر موفق می شوند که این هدف های سریع و فرار را داخل، خط نشانه خود بگیرند.

  خیز، دارای سه مرحله به شرح زیر است:

  1-     پیش از حرکت (از حالت درازکش شروع کنید):

  خود را کاملاً به پائین موضع کشیده، به حدی که فقط جلو را بتوان دید و موضع بعدی را انتخاب کرد.

  تفنگ خود را به عقب کشیده و پهلوی بدن قرار دهید.

  سر را پائین آورده و بازوها را جمع کنید. پای راست را اندکی جمع نمایید، با راست نمودن بازو و بلند کردن بدن روی دست و زانو قرار بگیرید. به کمک دست و پا به جلو یا راست و یا چپ از موضع خارج شوید.

  1-      در حین حرکت (تفنگ به هر دو دست و یا دست فنگ)

  به حالت خمیده حرکت کنید.

  در صورتی که به سمت شما تیراندازی شد مارپیچ حرکت کنید.

  مراقب باشید موضع جدید را گم نکنید.

  2-      رسیدن به موضع جدید:

  قبل از درازکش روی هر دو پای خود مستقر شوید.

  همزمان با قرار دادن زانوها به زمین، دست راست را روی پاشنه قنداق تفنگ بکشید.

  قسمت بالای بدن را از کمر به راست چرخانیده و هر چقدر ممکن است قنداق را به جلو بگذارید.

  سپس روی شانه چپ، به طوری که آرنج دست چپ کاملاً به پهلو چسبیده، به جلو بیفتید و با کمک قنداق، از افتادن کامل بر روی زمین خودداری کنید.

  در گودترین نقطه روی زمین قرار گرفته و سپس به جلو خزیده، به طوری که شعاع چشم مماس به سر جان پناه و زیر هدف قرار گیرد(3).

  کلیدواژه ها:

   خیز، حرکت منفرد، آتش توپخانه، ماهرترین تیراندازان.

   ارجاعات :

  1-    نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 336.

  2-   رستمی محمود. فرهنگ واژه­های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 395.

  3-   اداره کل پژوهش و تالیفات. رزم انفرادی ویژه پاسگاه­های مرزی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1378. ص 79.

  سایر منابع:

  1-   یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387.

  2-  مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390.

  3-    نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما