You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دیده ور Point rifleman – Sentinel 

  دیده ور، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از سربازی مسلح که به منظور پاییدن منطقه و جلوگیری از غافلگیر شدن یگان مربوط در هنگام حرکت، به جلو، پهلو ها و عقب اعزام می شود و بنا به وضعیت ممکن است استعداد دیده ور از یک نفر تا یک تیم تغییر نماید (1).

  می دانیم که یک نفر شکارچی به منظور پیدا نمودن شکار مورد نظر در یک منطقه، با استفاده از سگ شکاری به جستجو می پردازد. این نوع سگ ها، در منطقه از هیچ نقطه مظنونی بدون تفحص و شناسایی عبور ننموده، مگر اینکه از نبودن شکار در آن منطقه اطمینان پیدا کنند.

  عمل دیده ور، نیز شباهت کامل به سگ شکاری داشته و بایستی با چشم باز، منطقه محوله را دقیقاٌ شناسایی و دشمن را جستجو نماید. در حقیقت، جان رفقای دیده ور بستگی به مراقبت و هوشیاری دیده وران داشته و تأمین کافی و جلوگیری از غافلگیری را، برای یگان مربوط ایجاد می نماید (2).

   هنگامی که در طول مسیر حرکت، خطر وجود دشمن یگانی را تهدید نماید، معمولاٌ برای جلوگیری از غافلگیر شدن، عناصر تأمینی به جلو، پهلو ها و عقب اعزام می شوند؛ که این عناصر هم، نفراتی به نام دیده ور به منظور اعلام خطر به موقع، به سمت های لازم می فرستند. مسافت دیده وران از گروه، باید به اندازه ای باشد که مانع حرکت و آزادی عمل گروه نشده و در عین حال از کمک رسی بلاواسطه گروه، خارج نباشد. دیده وران، بایستی تا جایی که وضعیت اجازه دهد به حرکت خود ادامه داده و به موقع، افراد خودی را از حضور دشمن آگاه و از برخورد ناگهانی آن با دشمن، جلوگیری کنند (3).

  کلید واژه ها

   دیده ور، سرباز مسلح، وجود دشمن، غافلگیر شدن.

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 160.

  2-     اداره کل پژوهش و تالیفات. رزم انفرادی ویژه پاسگاه های مرزی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1378. ص 109.

  3-     یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 173.

  سایر منابع:

  1-   رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

  2-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما