You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • رزم شبانه      Night combat

  رزم شبانه اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از عملیاتی که در تاریکی شب اجرا می شود و مکمل عملیات نظامی است. رزم شبانه به علت عدم توانایی سرباز در دیدن در شب به عنوان یک عملیات مخصوص مورد بحث و بررسی قرار می گیرد (1).

  رزم شبانه عملیات نظامی است که در طول شب اجرا می گردد و مکمل کلیه عملیات نظامی می باشد، به دلیل اینکه یگان ها بایستی قادر باشند تحت هر گونه شرایط دید به اجرای مأموریت اقدام نمایند (2).

   پیدایش وسایل نوین رزم، جنگ افزارهای توانا و توسعه نیروی هوایی، توأم با افزایش قدرت و سرعت هواپیماها سبب گردیده که بیشتر عملیات به ویژه حرکات، در شب انجام گردد. البته تجهیزات مراقبتی و دید شبانه مانند دوربین دید در شب، دوربین های حرارتی، رادارها، میکروفن های بسیار حساس، نور افکن ها و انواع منور از میزان استقرار و غافلگیری عملیات شبانه به طور قابل توجهی کاسته است.

  بدیهی است انجام عملیات شبانه مستلزم داشتن آموزش ویژه می باشد، زیرا شب با ویژگی هایی از قبیل دید محدود و ایجاد هراس سبب می شود که افراد نتوانند به طور موثر تن به رزم داده و وظیفه خود را انجام دهند. بنابر این لازم است که همواره با آموزش های روزانه، افراد را با تمرینات کافی برای رزم در شب نیز آماده نموده و روحیه آفندی، مبارزه و جسارت را در آنها پرورش داد (3).

  کلید واژه ها

   رزم شبانه، عملیات نظامی، دوربین های حرارتی، رادارها، نورافکن، مبارزه و جسارت.

  ارجاعات

  1-     روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385. ص 112.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 449.

  3-     یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 164.

  سایر منابع:

  1-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390.

  2-     وروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما