You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • طرح پدافند    Defense plan

  طرح پدافند، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می ­رود و عبارت است از طرح هماهنگ شده­ای برای جلوگیری یا شکست تک دشمن. یک طرح پدافندی، شامل طرح ­های سازمان تاکتیکی، آتش، تامین، پشتیبانی هوایی، آرایش زمین، پاتک، ارتباط و مخابرات و آمادها می ­شود (1).

  در هر عملیاتی، یگان­ها به صورت مداوم درگیر نبوده و در زمان و مکان­ های خاصی، با دشمن درگیر می­شوند. باید با توجه به نوع منطقه و استقرار یگان­ها، نیروها آماده اجرای پدافند شده و افراد را نیز توجیه کرد. بنابراین ضرورت دارد که به محض استقرار موقت و یا دائمی در مکانی خاص، طرح پدافندی آماده و نقاط مهم و سرکوب، عوارض حساس، مسیرهای احتمالی نفوذی و رفت و آمد آنها به محل پدافند، گرابندی و شاخص گذاری گردد. تشخیص دهلیزها، معابر وصولی، تعیین سنگرهای خمپاره اندازها، تیربارها و مشخص کردن هدف­های اصلی برای هر کدام از قبضه ­ها با تعیین مناطق آتش هر کدام از آنها به طور دقیق، در تکمیل طرح موثر و جدی خواهد بود (2).

  طرح پدافند فرمانده دسته، شامل نکات ذیل است:

  • اقدامات تأمین

  گروهان، بلافاصله تأمین محلی را در جلوی گروهان برقرار می­کنند. تأمین محلی عبارت است از پاسگاه ­ها و گشتی­ های تأمینی که از نزدیک شدن دشمن خبر می­دهند.

  • بکار بردن گروه­های تفنگدار و ادوات

  گروه های تفنگدار، طوری مستقر می­شوند که حداکثر بهره را از مختصات پدافندی زمین و مقدورات جنگ افزارهای سازمانی خود بگیرند.

  • برگزیدن یک پاسگاه فرماندهی و دیدگاه

  فرمانده دسته، پاسگاه فرماندهی و دیدگاه خود را، در محلی انتخاب می­کند که بتواند سراسر دسته خود را زیر نظر گرفته و آن را کنترل کند.

  • اقدامات مخابراتی

  دسته در شبکه گروهان، یک تلفن دارد و برای خود دارای شبکه بی­سیم و باسیم است. ممکن است برای برقراری ارتباط با پاسگاه­­های تأمینی، تلفن­های اضافی در اختیار دسته گذاشته شود.

  • طرح پشتیبانی آتش

  طرح­ریزی پشتیبانی آتش، متضمن تهیه طرح آتش هماهنگ شده­ای است که اجرای حداکثر آتش موثر را بر روی نیروی تک آورنده دشمن، در سراسر مرحله پدافند، تأمین می­نماید (3).

  انواع پدافند:

  الف)از نظر عملیات( منطقه­ ای ، متحرک)

  ب) از نظر زمین( ساحل رودخانه­ای، سدّ جاده­ای ، نقطه اتکاء )

  ج) از نظر زمان( بافرصت، تعجیلی)

  1 پدافند از نظر عملیات منطقه­ای: در این نوع پدافند تلاش بمنظور نگهداری و حفظ زمین و نابود کردن دشمن ،جلو منطقه بکار برده می ­شود.

  2 پدافند از نظر عملیات متحرک: در پدافند متحرک تلاش بمنظور نابودی و انهدام دشمن بکار برده می شود و نیروهای دشمن را به داخل منطقه خودی کشیده و نابود می ­سازیم.

  3 پدافند از نظر ساحل رودخانه ­ای نزدیک: در این نوع پدافند، حداکثر استفاده از رودخانه بعنوان مانع می شود و یگان پدافند کننده حداکثر نیروهای خود را کنار رودخانه مستقر می­کند.

  4 - پدافند از نظر ساحل رودخانه­ای دور:  این نوع پدافند متکی به عملیات آفندی بوده و موقتاً اجازه می دهد که دشمن از رودخانه عبور کرده و به داخل بیاید و سپس با اجرای تک و بستن عقبه آن ، آنرا در منطقه پدافند از بین می­بریم .

  5 پدافند سدّ جاده ­ای: این نوع پدافند جلو حرکت دشمن را در جاده و یا هر راه پیشروی دیگر را گرفته و دشمن را متوقف می­کند.

  6 پدافند نقطه اتکاء: در این نوع پدافند، یگان پدافند کننده به یک یا چند نقطه مهم، حساس بوده که با در اختیار داشتن آن امکان ورود دشمن را به منطقه سدّ می­نماید.

  7 پدافند با فرصت: در این نوع پدافند زمان کافی برای طرح ریزی و استقرار ،موجود است و تماس با دشمن دور و بعید میباشد و امکان ایجاد موانع و استحکامات و همچنین برقراری سیبستم های مخابراتی و سایر اقدامات لازم موجود است.

  8 پدافند تعجیلی: این نوع پدافند هنگامی اجرا می­شود که زمان کافی برای طرح ریزی و استقرا، موجود نباشد و در جریان تماس با دشمن باشد.(در این پدافند از شکل طبیعی زمین استفاده می­گردد).

  کلیدواژه ­ها:

   طرح پدافند، اقدامات تأمینی، طرح پشتیبانی آتش، دیدگاه، پاسگاه فرماندهی.

  ارجاعات:

  1-      نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 459.

  2-      احمدی بهروز. تاکتیک اشرار. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 62.

  3-      کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.صص 96

  سایر منابع:

  1-      احمدی بهروز. وظایف پایگاه عملیاتی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1379.

  2-      سنبلی محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389.

  3-      سمیعی، فیروز و سایرین. آئین نامه عملیات 2/ 01- 3 م جلد دوم ( عملیات پدافندی حرکات به عقب لجستیک احضار نیرو). تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ 1385.

  4-      رستمی محمود. فرهنگ واژه ­های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما