You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • فرمانده پایگاه عملیاتی Combat basse commander        

  فرمانده پایگاه عملیاتی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود. فرمانده پایگاه عملیاتی، یکی از افسران یا درجه داران کادر جمعی می باشد که باید فردی ورزیده، حتی الامکان عملیات دیده، با استعداد، باهوش، باسواد، آموزش دیده، وفادار، مورد تأیید رده های مربوطه، علاقه مند به امر فرماندهی، سختکوش و فعال در امور نظامی و انضباطی باشد (1).

  فرماندهی، یک پست سازمانی با اقتدار و اختیارات مشخص است که برای فرمانده امکان تغییر رفتار دیگران را با توسل به ابزارهای قانونی و تعیین ضوابط، فراهم می کند (2) فرماندهی اختیاری است که یک فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه و مسئولیتی که دارد، در راستای انجام مأموریت های محوله به کار می برد. فرمانده، مسئول اداره کارکنان واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام داده و یا از انجام آن بازمانده است، مسئولیت دارد (3).

   اختیارات فرماندهی، تکالیفی را از قبیل آموزش، طرح ریزی، سازمان دادن، هماهنگی، کنترل، نظارت و هدایت نیروهای نظامی را به منظور اجرای ماموریت های تصریحی یا استنتاجی در بردارد و توأم با این تکالیف و مسئولیت ها، سایر مسئولیت هایی از قبیل انضباط، تدارک، روحیه و رفاه، بهداشت و آسایش مرئوسین را نیز، در بر دارد (4).

   پایگاه های عملیاتی، از اهمیت وحساسیت بالایی برخوردار است؛ چرا که این گونه پایگاه ها پیوسته در معرض هجوم و تک دشمنان و اشرار قرار دارند و کوچک ترین غفلت، ضعف و بی توجهی در میان کارکنان آن، موجب وارد آمدن تلفات جانی و مالی شده و از سوی دیگر مقادیر زیادی سلاح ومهمات نیز به سهولت در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت. بنابراین، کسی می تواند فرمانده پایگاه عملیاتی باشد که آشنا به کلیه امور مربوطه، وظایف سازمان و توانایی اداره افراد تحت امر خود را داشته باشد. به هر میزان فرمانده پایگاه کار آزموده و باهوش باشد، به همان نسبت نیز در سپردن امور به زیردستان، با توجه به استعداد آنان و تشخیص درست اوضاع، موفق تر است و در هر شرایطی، از عهده انجام وظایف محوله بر آمده و با اتخاذ تصمیم صحیح، فرماندهی خود را اعمال و ابتکار عمل را از دشمن سلب خواهد نمود (5).

  کلید واژه ها

   فرمانده پایگاه عملیاتی، پست سازمانی، با اقتدار، مسئول اداره پرسنل، هجوم دشمن.

  ارجاعات

  1-   احمدی، بهروز. وظایف پایگاه عملیاتی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1379. ص 8.

  2- روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385. ص 186.

  3-     اداره کل پژوهش و تالیفات. آیین نامه ها. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1379. ص 3.

  4-   رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 65.

  5-    احمدی، بهروز. همان. ص 9.

  سایر منابع:

  1-   صنایعی، ابراهیم. فرماندهی پاسگاه مرزی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1386.

  2-  اداره کل پژوهش و تالیفات. فرماندهی در پاسگاه مرزی و ساحلی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1376.

   

نظر شما