You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • کمین پیش بینی شده

  کمین پیش بینی شده، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از کمینی که فرمانده یگان با استناد به دلایل، قرائن و شواهد از حضور دشمن در منطقه اطمینان حاصل نموده و اقدام به یک کمین پیش بینی شده، می نماید (1).

  کمین پیش بینی شده، عبارت است از این که فرمانده یک یگان یا یک منطقه عملیاتی با توجه به طرح های عملیاتی خود یا به استناد دلایل، قرائن و شواهد یا اخبار پرورش یافته ای که حاصل شده است، اطمینان پیدا می کند که دشمن در یک ساعت معین از منطقه گذر خواهد کرد؛ یا اینکه گشتی شناسایی یا رزمی دشمن، در ساعت معینی از پایگاهی قصد خروج یا ورود به منطقه خاصی را دارد.

  در این صورت، با توجه به برآورد اطلاعاتی از دشمن، منطقه، شرایط جوی و تجهیزات و سازوبرگ نیروی دشمن و خودی، فرمانده عملیات اقدام به طرح ریزی یک کمین حساب شده در نقطه یا منطقه مشخص می کند. البته گاهی ممکن است اطلاعات به دست آمده، به طور کامل دقیق نباشد و فقط اخبار و قرائنی هر چند ضعیف از یک دشمن، مشاهده شود. در این هنگام نیز، فرمانده با قرار دادن کمین هایی در مسیرهای احتمالی ورودی یا نفوذی و عقب نشینی دشمن، یک کمین منطقه ای اجرا می کند (2).

  کلید واژه ها

   کمین پیش بینی شده، حضور دشمن، شرایط جوی، فرمانده عملیات، عقب نشینی دشمن.

  ارجاعات

  1-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 60.

  2-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 226.

نظر شما