You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • کمین منطقه ای      Area ambush

  کمین منطقه ای، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از کمینی که نیروهای کمین کننده در چند کشتارگاه کمین، گسترش می یابند (1).

  کمین منطقه ای، در اصل از چند کمین نقطه ای تشکیل می شود و علیه یگان های بزرگ دشمن از قبیل ستون خودرویی، ستون یگان پیاده به حالت راهپیمایی و گشتی های سنگین و یگان های مخصوص و نظایر آنها،  به کار می رود. گستردگی یک کمین منطقه ای، بستگی به استعداد، سازو برگ، وضعیت تاکتیکی و مسیر عبور دشمن و سازمان و تجهیزات نیروی کمین کننده و اهداف آن دارد (2).

   کمین منطقه ای، در شمار بهترین نوع کمین های ضد چریکی است؛ که بیشتر در زمین های کوهستانی، ناهموار، جنگلی و یا پوشیده، به کار می رود. به علت اینکه در این نوع کمین، دشمن با عناصر کمین در چند جهت درگیر می شود، ناچار به ستوه درآمده و سردرگم می شود و در نتیجه،  تلفات زیادی از خود به جای می گذارد. چنانچه این نوع کمین به صورت طرح ریزی شده اجرا شود، مؤثرتر  خواهد بود (3).

  کلید واژه ها

   کمین منطقه ای، یگان دشمن، وضعیت تاکتیکی، کمین ضد چریکی.

  ارجاعات

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 649.

  2-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 227.

  3-     گروه آموزش نظامی. جنگ های نامنظم. تهران: دانشکده افسری امام علی (ع)؛ 1384. ص 114.

  سایر منابع:

  1-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375.

  2-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما