You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • کمین ناگهانی       Sudden ambush

  کمین ناگهانی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از کمینی بر علیه هدفی که به طور ناگهانی در مسیر حرکت نیروهای در حال انجام مأموریت، ظاهر می شود (1).

  در هنگام اجرای مأموریت هایی از قبیل گشت زنی در منطقه عملیات یا اجرای عملیات گشتی بکاو و بکش، هدف هایی به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در مسیر حرکت نیروها ظاهر می شوند و عناصر خودی ناگزیر به انجام مقابله با آنها برمی آیند و در این حالت، اقدام به اجرای کمین ناگهانی می نمایند.

   در انجام کمین ناگهانی، اخبار و اطلاعات مناسبی از وضعیت دشمن در دست نمی باشد تا بتوان کمین طرح ریز شده ای را اجرا نمود. به همین دلیل نیاز است تا نیروهای گشتی، تمرین های لازمی را درخصوص اجرای کمین ناگهانی انجام داده، تا در حین عملیات واقعی دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نباشند و بتوانند از عهده درگیری برآیند (2).

  کلید واژه ها

   کمین ناگهانی، اجرای مأموریت، منطقه عملیات، وضعیت دشمن، گشت زنی.

  ارجاعات

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 649.

  2-    گروه آموزش نظامی. جنگ های نامنظم. تهران: دانشکده افسری امام علی (ع)؛ 1384. ص 104.

  سایر منابع:

  1-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375.

  2-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  3-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390.

نظر شما