You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • کمین نقطه ای    Point ambush

  کمین نقطه ای، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود و عبارت است از کمینی که تلاش های هجومی نیروهای کمین کننده در یک کشتارگاه منحصر به فرد، متمرکز شده باشد (1).

  کمین نقطه ای، با توجه به شرایط تاکتیکی زمین، تعداد نفرات کمین کننده و نوع هدف اتخاذ می شود(2). نکته خیلی مهم و حیاتی در کمین های نقطه ای، آرایش دادن موضع در کمینگاه است؛ زیرا با آرایش مؤثر و خردمندانه، نیروی کمین قادر خواهد بود آتش متمرکزی فراهم، تا دشمن را غافلگیر و بدام انداخته و در کشتارگاه کمین محصور و سرانجام نابود نماید.

   یک کمین نقطه ای، معمولاٌ در مسیر احتمالی حرکت دشمن، سازمان داده می شود و آرایش مواضع کمین به عواملی مانند زمان، شرایط دید، عناصر کمین کننده، جنگ افزارها، تجهیزات، اقدامات کنترلی، نوع هدف و به طور کلی موقعیت رزمی بستگی دارد (3).

  کلید واژه ها

   کمین نقطه ای، تلاش هجومی، کمینگاه، اقدامات کنترلی.

  ارجاعات

  1-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 541.

  2-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 227.

  3-     گروه آموزش نظامی. جنگ های نامنظم. تهران: دانشکده افسری امام علی (ع)؛ 1384. ص 106.

  سایر منابع:

  1-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

   

   

نظر شما