You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • گشتی از نظر برد    Eange patrol 

  گشتی از نظر برد، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و مرزی به کار می رود. گشتی، افراد برگزیده و سازمان یافته ای هستند که برای اجرای مأموریت های شناسایی، رزمی یا ترکیبی از آن دو از یگان خود جدا و به جلو اعزام می شوند و با توجه به برد (مسافت) عملیات به دو صورت گشتی برد بلند و گشتی برد کوتاه، تقسیم می شوند (1).

  گشتی، با دارا بودن مهارت زیاد و روح آفندی مشخص گردیده و افراد آن بایستی، با ابتکار و ورزیدگی بتوانند دور از پشتیبانی مستقیم یگان اصلی، در منطقه دشمن وظیفه خود را انجام دهند (2).

   گشتی ها را با توجه به برد عملیات در منطقه، به دو نوع تقسیم می کنند: گشتی برد کوتاه، گشتی برد بلند.

   گشتی برد کوتاه، معمولاٌ در زمان کوتاه تر ومسافت کمتر به مأموریت اعزام می گردد، تا در برد خمپاره اندازها یا توپخانه های کمک مستقیم یا پشتیبانی عمومی قرار گرفته و اقدام به انجام مأموریت خود نماید.

  ولی گشتی های برد بلند، برای مدت های طولانی تر با فاصله بیشتر از واحد اعزام کننده و همچنین مأموریت های مشکل تری اعزام می شوند و شعاع عملیات شان، خارج از برد توپخانه است . این گروه، معمولاً دارای تجهیزات سنگین و ویژه ای بوده و در صورت نیاز، از طریق هوایی پشتیبانی می گردند و اغلب به طور مستقل، با دشمن به نبرد می پردازند (3).

  کلید واژه ها

   گشتی از نظر برد، ورزیدگی، گشتی برد کوتاه، گشتی برد بلند، شعاع عملیات.

  ارجاعات

  1-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 681.

  2-     یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387. ص 30.

  3-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 7.

  سایر منابع:

  1-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  2-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390.

  3-     کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

نظر شما