You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گشتی بکاو و بکش   Search and kill patrol

  گشتی بکاو و بکش، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از نوعی گشتی رزمی که مأموریت دارد تا منطقه را کاملاً کاوش نموده، هر هدفی را که پیدا کرد بلافاصله نابود کند. حمله به هدف هایی که به طور ناگهانی در منطقه پیدا می شود، به عهده این گشتی است که در عملیات ضد چریک، ارزش خاصی دارد (1).

  گشتی بکاو وبکش، نوعی گشتی رزمی است که مأموریت دارد هدف های ناگهانی را پیدا کرده و به آنها تک نماید. این نوع گشتی ـ به ویژه در عملیات ضد چریکی ـ کاربرد وسیعی دارد و یکی از شیوه های بسیار مؤثر در جنگ های ضد چریکی است.

  به لحاظ این که موقعیت و وضعیت چریک ها در منطقه مشخص نیست و بیشتر به صورت اهداف ناگهانی و اتفاقی در منطقه ظاهر می شوند، نیروهای ضد چریک با به کار بردن تاکتیک های گوناگون، چریک ها را پیدا نموده و با برقراری و نگهداری تماس، تلاش خود را برای کاوش منطقه ادامه می دهند و هنگامی که تماس برقرار شد، سعی در از بین بردن چریک ها می نمایند (2).

   اگر در موقع کاوش یا دنبال کردن چریک ها یا حین برقراری تماس، احساس شود که دشمن از نظر تعداد نفرات یا قدرت آتش بر آنها برتری دارد، سعی می کنند تا تماس خود را دورا دور با چریک ها حفظ و تا رسیدن نیروهای کمکی، آنها را تعقیب کنند .

   چریک ها به علت انگیزه هایی که دارند، معمولاٌ سعی می کنند با یک یورش فوری و خشن به یک پایگاه یا نیرو، خسارت هایی را وارد آورده و سریعاٌ منطقه را ترک کنند.

  در این مواقع، تعقیب و برقراری تماس با آنها ـ که از مهم ترین اصول عملیات ضد چریکی به شمار می رود ـ از عهده گشتی های بکاو و بکش بر می آید (3).

  کلید واژه ها

   گشتی بکاو و بکش، گشتی رزمی، عملیات ضد چریک، یورش فوری.

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 222.

  2-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 556.

  3-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 46.

  سایر منابع:

  1-   یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387.

  2-   کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

  3-  رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما