You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گشتی دستبرد (تاخت)  Raid patrol

  گشتی دستبرد، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از نوعی گشتی رزمی که به منظور از بین بردن تأسیسات و پایگاه های دشمن، گرفتن، اسیر کردن دشمن یا آزادی اسرای خود، با هجوم و یورش سریع و حجم آتش سنگین، عمل می کند (1).

  یکی از مهم ترین و حساس ترین گشتی ها، گشتی دستبرد (تاخت) است، که بیشتر در عملیات چریکی و ضد چریکی برای زمین گیر کردن دشمن به وسیله ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش در نیروهای دشمن انجام شده وموجب بالا رفتن روحیه آفندی نیروی خودی و ضعف روحیه دشمن می شود (2).

   گشتی دستبرد، تکی است هماهنگ شده و غافلگیرانه علیه تأسیسات و مواضع ثابت و مهم وحیاتی دشمن، که توأم با حجم آتش زیاد می باشد. قطع درگیری و عقب نشینی سریع، امری است حیاتی، مگر زمانی که به گشتی دستور داده شود تا یک مدت زمان محدود، از هدف مورد دستبرد پدافند نماید (3).

  مأموریت گشتی دستبرد، عبارت است از:

  1-     انهدام مواضع یا تأسیسات حیاتی دشمن؛

  2-     انهدام تجهیزات دشمن؛

  3-     آزاد کردن پرسنل خودی و اسیر کردن دشمن به منظور کسب اطلاعات؛

  4-     فریب دادن و نابود کردن نیروهای دشمن؛

  5-     گرفتن تأسیسات مهم دشمن از قبیل باندهای فرود هواپیما، پل ها یا انبارهای انرژی هسته ای و هر نوع تأسیسات دیگر از دشمن، که جنبه حیاتی داشته باشد (4).

  کلید واژه ها

  گشتی دستبرد، اسیر کردن دشمن، هجوم، عملیات چریکی، انهدام تجهیزات.

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1390. ص 222.

  2-     احمدی، بهروز. عملیات گشتی ، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375. ص 39.

  3-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 557.

  4-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 683.

  سایر منابع:

  1- یارندی، محسن و سایرین. دستور رزمی ز- 7 14 رزم انفرادی. تهران: معاونت آموزش نزاجا؛ 1387.

  2-  ستاره، جلال. مرزبانی (1). تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1388.

  3- رستمی، فرامرز و علی، اصانلو. روش ها و تجهیزات کنترل مرز. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1391.

  4-  صنایعی، ابراهیم. فرماندهی پاسگاه مرزی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1386.

  5-  کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

   

نظر شما