You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ماموریت Mission       

  ماموریت اصطلاحی است که در ادبیات نظامی، انتظامی، مرزی و اداری بکار می ­رود و عبارت است از بیان مختصر وظیفه یا وظایفی که باید اجرا شود و معمولاً از طرف فرمانده رده بالا، تعیین می­ گردد. همچنین ممکن است به موجب اطلاع از وضع یا نیت رده بالاتر، از طرف خود فرمانده استنباط گردد (1).

  ماموریت بیان کوتاه و روشن، از کاری است که یگان باید انجام دهد و شامل آن دسته وظایفی است که توسط قرارگاه رده بالاتر، صراحتاٌ بیان شده و معمولاً شامل فاکتورهای کی، چه، چه وقت و در صورت لزوم چرا و کجا، می­باشد (2).

  در تعریفی دیگر آمده است: مأموریت عبارت است از بیان جامع و موجز از فعالیت های تخصصی و هدف اصلی سازمان در قلمرو مشخص (3). ماموریت، مولفه اساسی است که سازمان برای آن ایجاد شده است و انجام آن باعث تحقق هدف اصلی می شود (4).

  فرمانده با درک ماموریت، آن را تجزیه و تحلیل و تدبیر عملیات خود را به یگان­ها صادر می ­نماید. ماموریت در زمان اجرا و در حین عملیات، بایستی برای یگان­ها روشن، مختصر و قابل فهم باشد (5).

  یک نیروی انتظامی حرفه­ای باید به گونه ­ای سامان پیدا کند که توانایی اجرای سیاست پدافند ملی را داشته باشد. با اینکه این سیاست ممکن است توسط سیاستمداران یا تحلیل‌گران سیاسی تعیین شود، ولی پیاده‌سازی آن همواره نیاز به دانش کارشناسان ویژه در زمینه کارکردها و شیوه‌های انجام مأموریت‌های نظامی دارد.

  اولین مهارت، توانایی تشکیل یک نیروی هماهنگ است که بتواند در شرایط لازم، بنابر سیاست مقرر عمل کند. یکی از وظایف فرمانده نظامی آن است که سیاست تعیین‌شده را به شکل مأموریت‌ها و وظایف نظامی تفسیر کند و آن‌ها را با استفاده از واژه‌هایی بیان کند که توسط افراد تحت امر وی قابل درک باشند (6). فرماندهی نظامی باعث می‌شود تا سازمان نظام با تفویض قدرت به ساختارهای سازمانی، که ممکن است به بزرگی یک منطقه نظامی و یا به کوچکی یک گروه باشد، مؤثر و کارآمد گردند.

  کلیدواژه ­ها:

   مأموریت، ابلاغ اجرای وظایف، وظایف تصریحی، تدبیر عملیات، فرمانده.

  ارجاعات:

  1-  روشن علی اصغر و فرهادیان نورالله. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385،. ص 221.

  2-    رستمی محمود. فرهنگ واژه­های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 710.

  3-  کریمایی علی اعظم. حفاظت عملیات انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1391. ص 2

  4-   ستاد کل نیروهای مسلح. تعاریف واژگان تخصصی. معاونت طرح و برنامه؛1389. ص 4

  5-      معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 12-6.

  6-      Posen, Barry. The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars. Cornell University Press; 1984.pp.14-20.

  سایر منابع:

  1- محمد نژاد میرعلی و نورورزی محمد تقی. فرهنگ استراتژی. تهران: انتشارات سنا؛ 1380.

  2-   نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  3- کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  4- معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386.

   

   

   

نظر شما