You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مانور جبهه ای         Frontal envelopment 

  مانور جبهه ای اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از مانوری که یگان تک کننده از کوتاه ترین راه و به طور مستقیم به سراسر طول جبهه پدافندی دشمن تک نموده و با وی درگیر می شود. به عبارت دیگر، مانور جبهه ای از ضربه زدن به یک دشمن ضعیف در امتداد جبهه ها از کوتاه- ترین راه مستقیم به منظور شکست و یا انهدام او در مواضع پدافندی است (1).

  در مانور جبهه ای یگان تک کننده به سرتاسر جبهه پدافندی دشمن از کوتاه ترین راه تک می نماید. منظور از اجرای این مانور انهدام نیروهای ضعیف دشمن و یا تثبیت آن در سرتاسر جبهه می باشد. ممکن است این عمل به منظور پشتیبانی از سایر اشکال مانور آفندی اجرا شود (2).

  این روش زمانی کاربرد دارد، که نیروهای خودی دارای توان رزمی بسیار بالاتری در مقایسه با دشمن باشند، و دشمن در وضعیت نامساعد فیزیکی و روحی باشد. فرماندهان با تمرکز موثر آتش های مستقیم و غیر مستقیم و اجرای آتش های هوایی و غیر مستقیم، قبل از شروع تک مبادرت به انجام این مانور می کنند.

   تک های هماهنگ شده مانور جبهه ای پر تلفات ترین و گران ترین نوع مانور است، زیرا ضمن محدود کردن آثار آتش های یگان تک ور، او را با حرکت مستقیم در مقابل آتش های متمرکز پدافند کننده بسیار آسیب- پذیر سازد.

  با این همه، چون مانور جبهه ای مستقیم ترین نوع مانور است که از کوتاه ترین مسیر به دشمن نزدیک می شود، برای تک به پدافندهای بسیار ضعیف، نیروهای پوشش و نیروهای از هم گسیخته دشمن می تواند مفید باشد. همچنین در تک های تعجیلی و رزم های تصادمی، که سرعت و سادگی برای حفظ دور و آهنگ تک و سرانجام به دست آوردن ابتکار عمل حیاتی هستند، مانور جبهه ای اغلب بهترین مانور مورد استفاده است (3).

  کلید واژه ها

   مانور جبهه ای، ضربه زدن، دشمن ضعیف، آتش های یگان، رزم های تصادمی.

  ارجاعات

  1-     سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389. ص 55.

  2-     معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386. ص 35.

  3-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 30-7.

  سایر منابع:

  1-   رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

  2-    احمدی، بهروز. تاکتیک گردان. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380.

  3-  کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  4-   کشاورزی، تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385.

   

نظر شما