You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • معبر Lane  - Passage way  - Avenue 

  معبر،اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از گذرگاه، محل عبور، راه باریکی که از یک منطقه خطرناک یا جنگل و غیره برای عناصری با استعداد مشخص، ایجاد می شود (1).

  معبر، راه پیش بینی شده ای است که در میان موانع، طرح ریزی شده و برای عبور و مرور نیروهای خودی احداث می گردد. عرض معبر برای عبور یک راهه 5/7 متر و برای عبور دو راهه15 متر بوده و به طور وضوح علامت گذاری می شود (2).

   نیروهای حمله کننده، برای انجام عملیات معابری را انتخاب می کنند، که دارای سهولت حرکت بوده و پیشروی سریع یگان ها را امکان پذیر سازد، فضای کافی را برای مانور یگان های تک ور داشته باشد، دارای حداکثر اختفا و پوشش باشد، جابه جابی در عرض احتیاط ها را حتی المقدور امکان پذیر سازد، تسهیلات ارتباط و مخابراتی را فراهم نماید، موانع کمتری داشته باشد، تا در حرکت نیروهای تک ور ایجاد اشکال نشود و زمین های حساس وکلیدی را در برگیرد.

   معبر و زمینی که برای حرکت تلاش اصلی در نظر گرفته می شود، بایستی امکان حرکت سریع، تلاش اصلی را به عقبه دشمن تسهیل نماید. معمولاٌ فرماندهان از معبر و زمینی که مانع حرکت سریع نیروها می شود اجتناب می نمایند. با این حال، ممکن است مسافتی حرکت، در زمینی که عبور از آن مشکل به نظر می رسد، امکان غافلگیری دشمن را فراهم سازد (3).

  کلید واژه ها

   معبر، گذرگاه، محل عبور، پیشروی سریع، مانور.

  ارجاعات:

  1-   روشن، علی اصغر و نوراله، فرهادیان. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1385. ص 229.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 763.

  3-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 8-5.

  سایر منابع:

  1-     کشاورزی، تیمور. طرح ریزی و هدایت عملیات مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1385.

نظر شما