You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • هدف ناگهانی Target of opportunity    

  هدف ناگهانی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و عبارت است از هدفی که در خلال رزم ظاهر می­ شود و می­ توان آن را با آتش زمینی، دریایی و یا هوایی مورد اصابت قرار داد و بر علیه آن، قبلاً آتشی برنامه­ریزی نشده است (1).

  هدف ناگهانی، عبارت است از هدفی غیر از هدف اصلی؛ که در هنگام انجام عملیات، نیروهای گشتی با آن روبرو می­شوند. هنگامی که نیروهای گشتی برای انجام مأموریت اصلی اعزام می ­گردند، در حین انجام عملیات امکان دارد با اهدافی از دشمن که به صورت ناگهانی و اتفاقی در منطقه ظاهر می­شوند، روبرو شوند که لازم است با عملیات رزمی، آنان را نابود نمایند (2).

  در عملیات گشتی، تا زمانی که هدف به طور روشن، مشخص نشده باشد و شناسایی کامل صورت نگرفته باشد، نمی توان یک تک طرح ریزی شده، روی آن اجرا نمود و یا انتظار موفقیت کامل را داشت (3).

  کلید واژه ها

  هدف ناگهانی، هدف اصلی، انجام عملیات، نیروهای گشتی، عملیات رزمی.

  ارجاعات

  1-   رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 900.

  2-   احمدی بهروز. عملیات گشتی، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380. ص 11.

  3-   همان. ص 11

  سایر منابع:

  1-   احمدی بهروز. وظایف پایگاه عملیاتی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1379.

  2-  کریمی داریوش. تاکتیک تیم، گروه، دسته. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1387.

  3- کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

نظر شما