You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حفاظت از مرزها

  حفاظت، اقداماتی است که به منظور حفظ و نگهداری تأسیسات، اسناد و مدارک، اخبار و اطلاعات، کارکنان، مخابرات و سایر موضوعات حیاتی کشور علیه خطرات ناشی از جاسوسی، براندازی، خرابکاری، سرقت و خطرات طبیعی به عمل آمده و از دسترسی افراد غیر مجاز به موارد فوق، جلوگیری و ممانعت کند(1).

  حفاظت از مرز، اصطلاحی است که در ادبیات مرزی به کار برده می­شود و عبارت است از اقداماتی که به منظور جلوگیری از هر گونه تعرض و تعدی و تجاوز به مرز و حفظ وضعیت و موقعیت مرز، انجام می­پذیرد (2).

  حفاظت از مرز، اقداماتی است که نیروهای مرزبانی در یگان­های مرزی با استفاده از تجهیزات و امکاناتی که در اختیار دارند، در خصوص جلوگیری از تجاوزات محدود نظامی، بهره ­برداری غیرمجاز از منابع مشترک مرزی، مراقبت از علائم مرزی، ایجاد تغییرات یا فعالیت­ های غیرمرزی در رودخانه ­های مرزی، تجاوزات هوایی کشور همسایه به حریم هوایی کشور و ... در مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران انجام می­ دهند.

  ایجاد جاده ­های مرزی برای تردد در مرز و ایجاد موانع بازدارنده، از قبیل خاکریز، خندق، سیم خاردار، فنس و دیوارهای بتونی، تأسیساتی هستند که برای حفاظت از مرز و جلوگیری از تجاوزات مرز به کار می­ روند.(3)

  دیده­بانی، گشت­زنی، کمین و ضدکمین، از شیوه­های متداول حفاظت از مرزهاست. در حال حاضر نیز مأموران مرزی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فنی از قبیل دوربین­های دید در روز و شب، دوربین­های حرارتی، نورافکن­ها، سامانه رادار،  وسایل پرنده و ... نسبت به محافظت از مرزها اقدام مي ­کنند (4).

  کلیدواژه ­ها

  حفاظت از مرز، تعرض و تجاوز، تجهیزات مرزی.

  ارجاعات

  1-    رستمی، محمود. فرهنگ واژه­های نظامی. تهران: ایران سبز، 1386، ص 357.

  2-    رستمی، فرامرز و علی اصانلو. روش­ها و تجهیزات کنترل مرز. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1391، ص 26.

  3-          D. Newman & A. Paasi. Fences and neighbors in the post-modern world: boundary narratives in political geography. Progress in Human Geography;1998.PP. 186-207

  4-    رستمی، فرامرز و علی اصانلو. همان، ص 27.

  سایر منابع

  1-    ستاره، جلال و محسن غلامی. مجموعه قوانین و مقررات مرزی جمهوری اسلامی ایران. تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا،1390.

  2-    احمدی، بهروز. تاکتیک اشرار. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1384.

   

   

   

نظر شما